Vyřízení živnostenského listu či koncese pro českou fyzickou osobu

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), předepisuje povinné náležitosti, které musí být splněny před vydáním živnostenského oprávnění (viz níže).

V případě nejasností doporučujeme osobní či telefonický dotaz na kteréhokoliv pracovníka pověřeného k vyřizování těchto agend. Důkladnou konzultaci doporučujeme zejména v případě, že žadatel o živnostenské oprávnění nemá zcela jasnou představu o svých podnikatelských záměrech a tudíž nedokáže jednoznačně určit, o jakou konkrétní živnost má požádat, případně jaké doklady (zejména kvalifikační) má živnostenskému úřadu předložit.

Co k tomu potřebuji?

K ohlášení živnosti či k žádosti o koncesi fyzická osoba připojí:
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (UPOZORNĚNÍ: není nutné, aby si žadatel výpis z Rejstříku trestů obstarával, živnostenský úřad si tento dokument zajistí sám a bez poplatku),
  • doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektům nebo prostorám na území České republiky, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště žadatele,
  • poplatek 1.000,- Kč (rovněž za koncesi 1.000,- Kč) při prvním ohlášení živnosti - platba je prováděna v hotovosti (nelze použít kolkovou známku),
  • poplatek 500 Kč při ohlášení další živnosti  - platba je prováděna v hotovosti (nelze použít kolkovou známku),
  • občanský průkaz,
  • v případě živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných také doklady o splnění zvláštních podmínek,
Živnostenský úřad přidělí podnikateli – tuzemské fyzické osobě – identifikační číslo (IČ), pokud ho již nemá přiděleno. Jednomu podnikateli lze přidělit pouze jedno IČ pro všechny druhy podnikatelské činnosti. Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

Osoby