Evidence zemědělských podnikatelů

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí:

 • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 • produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v odrážce druhé,
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
 • Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

  Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.

Zemědělským podnikatelem podle zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou:

 • plně svéprávná 
 • má způsobilost k právním úkonům, 
 • má trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie), 
 • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie); základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna:

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

 • hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

Co k tomu potřebuji?

 1. Žádost o evidenci zemědělského podnikatele

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede:

 • kromě náležitostí stanovených správním řádem obchodní firmu, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
 • zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,
 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
 • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,
 • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno identifikační číslo,
 • sídlo v České republice s uvedením toho, zda se liší od jejího bydliště,
 • titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v prvních dvou odrážkách, pokud je budou při provozování používat,
 • případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla podle adresy bydliště a
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede:

 • kromě náležitostí stanovených správním řádem osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se kromě náležitostí stanovených správním řádem osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále se uvede u právnické osoby, jejího statutárního orgánu nebo jeho členu údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
 • u zahraniční právnické osoby označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu, uvedené v první odrážce,
 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
 • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

2. Doklady, kterými osoba osvědčuje splnění podmínek stanovených zemědělským zákonem:

 • plná svéprávnost, způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt v České republice (dokládá se průkazem totožnosti),
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • dále u právnické osoby doklad o tom, že byla založena nebo že existuje (dokládá se výpisem z obchodního rejstříku).

Správní poplatky za prováděné úkony: 
1000 Kč - zápis zemědělského podnikatele do evidence 
500 Kč - změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 
100 Kč - změna zápisu identifikačních údajů v evidenci 

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kroměříž, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet města Kroměříž

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje podmínky podle tohoto zákona, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

Žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele, změny a vyřazení

 • osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
 • poštou na formuláři, originál podepsané podání 
 • elektronicky na formuláři se zaručeným elektronickým podpisem 
 • do datové schránky úřadu z osobní datové schránky, z datové schránky podnikající osoby

Pokud je žádost podána pomocí technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, pak musí být do 5 dnů doplněna některým z těchto způsobů: písemným podáním, ústním podáním učiněným do protokolu anebo podáním v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Zemědělský podnikatel je povinen na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Zemědělský podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm, s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

Více informací získáte:

Formuláře ke stažení