Živnostenské podnikání

Živností je podle § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

U živnosti volné podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ).

U živnosti řemeslné, vázané a koncesované musí podnikatel (případně odpovědný zástupce) splňovat všeobecné (§ 6 ŽZ) a zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost (§ 7 ŽZ).

Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, splnila-li podmínky stanovené živnostenským zákonem může provozovat živnost. Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (zahraniční osoby), mohou na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud ze živnostenského nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Bydlištěm na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území.

U podnikatele ani u jeho odpovědného zástupce nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ) a musí být splněny další podmínky uvedené v živnostenském zákoně.

Ohlášení živnosti, žádost o koncesi

 • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu – centrální registrační místo (CRM)
 • poštou na předepsaném formuláři podepsané podání 
 • elektronicky na předepsaném formuláři se zaručeným elektronickým podpisem 
 • do datové schránky úřadu z osobní datové schránky, z datové schránky podnikající osoby
 • osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)

Podání ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi lze učinit s výjimkou kontaktního místa veřejné správy na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30ti dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Zahraničním osobám, které prokázaly splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, živnostenský úřad vydá výpis pro účely řízení o povolení k pobytu. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem doložení dokladu o povolení k pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena, za předpokladu, doloží-li tato zahraniční osoba doklad o povolení k pobytu do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu na území ČR (§ 93 zákona o pobytu cizinců). Živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne doložení dokladu vydá žadateli výpis.

Potřebujete se k věci dozvědět více informací? Kam se obrátit?

Co k tomu potřebuji?

Doklady předkládané při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi

 • předepsaný formulář ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu (zřizuje-li organizační složku závodu, tyto doklady též k této organizační složce)
 • doklad prokazující odbornou způsobilost (zvláštní podmínky provozování živnosti) podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • zahraniční osoba dále předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (nejedná-li se o osobu s povoleným trvalým pobytem na území České republiky). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. 

Všechny doklady se předkládají v originále, a pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Formuláře pro ohlášení živnosti, žádost o koncesi nebo změnové formuláře

„Jednotný registrační formulář“ (JRF) slouží pro ohlášení živnosti, žádost o koncesi, dále lze prostřednictvím tohoto formuláře učinit podání ve věci ustanovení odpovědného zástupce, oznámení změn, přerušení provozování živnosti, žádost o ukončení živnosti, oznámit provozovnu atd.

Dále lze prostřednictvím formuláře JRF učinit podání vůči dalším úřadům, a to správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Rovněž lze v rámci CRM učinit příslušná podání vůči finančnímu úřadu, avšak za předpokladu, že tato podání vůči správci daně jsou učiněna v elektronické podobě.

Správní poplatky a jejich úhrada

1000 Kč – za ohlášení živnosti, nebo za žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

500 Kč – za další ohlášení živnosti, nebo za další žádost o koncesi

100 Kč – za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

Poplatek je vybírán jen jednou, pokud bylo ohlášeno nebo požádáno o více živností najednou. Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kroměříž, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet města Kroměříž.

Formuláře ke stažení