Obnova nemovité kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče dle §14 odst. 1 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přestavba.

Podrobný postup procesu je uveden na webových stránkách Ministerstva kultury v dokumentu s názvem „Procesy upravující nakládání s památkovým fondem“ – pod bodem 29 zde:
https://www.mkcr.cz/procesy-upravujici-nakladani-s-pamatkovym-fondem-254.html nebo v návodu pro občany pod body 7 a 8 zde: https://www.mkcr.cz/navody-pro-reseni-zivotnich-situaci-291.html

Formulář lze použít na všechny případy kromě restaurování, které jsou uvedené v § 14 odst. 1 a odst. 2 zákona o státní památkové péči, tzn. včetně úpravy dřevin