Evidence zemědělských podnikatelů

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí:

 • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 • produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v odrážce druhé,
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
 • Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.

Zemědělským podnikatelem podle zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou:

 • plně svéprávná 
 • má způsobilost k právním úkonům, 
 • má trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie), 
 • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie); základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna:

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

U právnických osob musí výše uvedené podmínky prokázat její statutární zástupce.

 

Příslušným úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu. V Kroměříži je dle Organizačního řádu MěÚ v Kroměříži pověřen výkonem této přenesené působnosti odbor Obecní živnostenský úřad.

Co k tomu potřebuji?

 1. Žádost o evidenci zemědělského podnikatele
V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede:
 • jméno a příjmení, státní občanství, trvalý pobyt, byl-li přidělen, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a údaj, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,
 • zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,  
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
 • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede:
 • obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,
 • u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,
 • údaje uvedené v odstavci pro žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzickou osobu, avšak vztažené na osobu odpovědného zástupce,
 • zaměření zemědělské výroby,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
 • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
2. Doklady, kterými osoba osvědčuje splnění podmínek stanovených zemědělským zákonem:
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt v České republice (dokládá se průkazem totožnosti),
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • dále u právnické osoby doklad o tom, že byla založena nebo že existuje (dokládá se výpisem z obchodního rejstříku).
Správní poplatky za prováděné úkony: Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč. Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč. Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci 100,-Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje podmínky podle tohoto zákona, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 • přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně
 • přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení
 • přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny
 • podat přihlášku k povinnému úrazovému pojišťění za zaměstnance(při zaměstnávání minimálně 1 zaměstnance)
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Pokud je žádost podána pomocí technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, pak musí být do 5 dnů doplněna některým z těchto způsobů: písemným podáním, ústním podáním učiněným do protokolu anebo podáním v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Formuláře ke stažení

Osoby