Zabezpečení sběrného dvora v Kroměříži – místa zpětného odběru elektrozařízení

Období realizace

3/2008 – 12/2008

Financování projektu

Celkové náklady na projekt: 926 664,- Kč (100 %)
Finanční příspěvek žadatele (Město Kroměříž): 350 947,- Kč (37,9 %)
Finanční příspěvek spolužadatele (BIOPAS spol. s r. o.): 225 717,- Kč (24,3 %)
Výše daru z prostředků Fondu ASEKOL: 350 000,- Kč (37,8 %)

Stručný obsah projektu

Vzhledem ke změnám v současné legislativě a povinnosti města Kroměříže bezplatně odebírat odložená elektrozařízení občanů lze reálně předpokládat výrazný nárůst odevzdávaných elektrospotřebičů.
Pro zajištění zpětného odběru elektrozařízení a jeho uskladnění do doby odvozu k likvidaci partnerskou firmou bylo nutno upravit areál stávajícího sběrného dvora tak, aby nedocházelo k opakovanému rozebírání odevzdaného materiálu a neodborné manipulaci s ním oprávněnými osobami.

Všeobecný cíl projektu

Hlavním cílem celého projektu je zabezpečení místa zpětného odběru elektrozařízení tak, aby:

  • nedocházelo k neodbornému rozebírání odložených elektrozařízení s cílem využít cenné suroviny neoprávněnými osobami,
  • nebylo při náhodné manipulaci ohroženo zdraví a bezpečnost nepovolaných osob,
  • došlo k napojení celého areálu na pult centrální ochrany městské policie k zajištění včasného zásahu při narušení areálu (předpokládá se výrazný preventivní účinek),
  • bylo možno efektivně evidovat odebrané elektrozařízení včetně zajištění statistických dat pro město Kroměříž, provozní organizaci i partnerskou firmu zajišťující likvidaci elektroodpadu.

Výstupy projektu

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:

  • vybudování kvalitního oplocení a vystavění nové zídky kolem sběrného dvora
  • pořízení elektronického zabezpečovacího systému, napojeného na pult centrální ochrany Městské policie Kroměříž
  • pořízení počítače k evidenci odpadu do kanceláře ve sběrném dvoře

Podle projektu měla společnost Biopas, spol. s r. o. ze svého finančního příspěvku pořídit elektronické zabezpečovací zařízení a počítač k evidenci elektroodpadu. Vzhledem k tomu, že instalace elektronického zabezpečovacího systému byla pořízena částkou 225 717,- Kč, což je více než trojnásobek plánované hodnoty z původního rozpočtu, nebyl do sběrného dvora zakoupen počítač nový, ale převeden nevyužitý počítač ze stávajícího majetku společnosti BIOPAS spol. s. r. o.

Spolužadatel

BIOPAS, spol. s r. o.