Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži

Financování projektu

Celkové náklady: 1 150 000,- Kč

Dotace ze SFŽP ČR: 920 000,- Kč

Vlastní podíl žadatele: 230 000,- Kč

Popis:

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí a kvality života prostřednictvím objektivního zhodnocení kvality ovzduší a hluku ve městě Kroměříži.

Na základě závěrů ze Zdravotního plánu města Kroměříže a Analýze zdravotního stavu obyvatel Kroměříže je zjištění rizikových faktorů z hlediska zátěže místních obyvatel hlukem a prašností (znečištěným vzduchem).

Cílem je identifikace a zmapování hlavních zdrojů podílejících se jak na kvalitě ovzduší, tak na hlukové zátěži obyvatel.

Cílem projektu je objektivní zhodnocení kvality ovzduší a hluku ve městě Kroměříži. Realizace projektu bude probíhat od ledna 2018 do prosince 2019.

Výstupem projektu bude analýza kvality ovzduší a měření hluku.

Výstupem projektu bude zpracovaná analýza měření ovzduší a hluku pro město Kroměříž. Tato analýza bude prvotním krokem k realizaci konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší a hluku.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.