MŠ a ZŠ speciální

Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž

573 338 534

msazskm@msazskm.cz

Branch Image

Zřizovatel

Zlínský kraj

Základní informace

Škola se nachází v klidné části města na sídlišti Barbořina. Objekt je rozložen do tří pavilonů a propojen proskleným koridorem. 
Bezbariérová škola je přímo určena pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – především s těžším zdravotním postižením. Podle kapacitních možností je přístupná všem dětem – tedy i dětem zdravým.

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení

Základní škola

Všechny vzdělávací programy v oborech základní vzdělání i základy vzdělání

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatřeních spojených se vzděláváním žáků stejného věku v běžných školách.

Pro žáky je zpracován individuální vzdělávací plán - forma a obsah speciálního vzdělávání a míra podpůrných opatření se stanoví podle rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáka.Tyto se realizují formou předmětů zaměřených na speciálně pedagogickou péči. Výuka anglického jazyka.

Mateřská škola

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem zabezpečit nezbytnou speciálně pedagogickou a psychologickou podporu, rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení výchovně vzdělávacího působení na děti. Terapeutické působení se řídí individuálním vzdělávacím plánem každého jedince. Tvorba IVP vychází ze znalosti základní lékařské, speciálně pedagogické a psychologické diagnozy a stanovené nejvyšší míry podpůrných terapeutických opatření v systému ucelené rehabilitace.

Přípravný stupeň Základní školy speciální

Je školské účelové zařízení pro děti s těžkým zdravotním postižením, které dětem poskytuje jednoletou až tříletou přípravu na vzdělávání před nástupem k povinné školní docházce. Je určeno pro dítě od 5 let věku nebo dítě, kterému byla ze zdravotních nebo jiných důvodů odložena povinná školní docházka. Individuální výchovně vzdělávací plán koresponduje s požadavky podpůrných opatření na nezbytné terapie podle typu a stupně zdravotního postižení.

Školní družina a školní klub

Jsou formou zájmového vzdělávání pro žáky I. i II. stupně školy a organizují činnosti pro účastníky v pravidelné i nepravidelné docházce. Aktivity jsou zaměřeny především na relaxační, sportovní a terapeutické činnosti. Důraz je kladen na využití ve škole získaných dovedností v praktickém životě a maximální možnou samostatnost.Zájmové kroužky jsou zaměřeny na hru na hudební nástroj a divadlo.

Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské pracoviště

Poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním ve školách a školských zařízeních, v rodinách a v zařízeních pečujících o tyto žáky

Zajišťuje připravenost žáků na povinnou školní docházku, zpracovává odborné podklady pro integraci a pro zařazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření

Zajišťuje speciálně pedagogickou péči a vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří jsou integrováni nebo jim byl stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky

Vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením, na zjištění individuálních předpokladů a vytvoření podmínek pro uplatňování schopností, nadání a začleňování do společnosti

Poskytuje poradenství a metodické vedení pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům

Poskytuje metodickou pomoc školám všech typů

Školní jídelna –výdejna

V rámci školního stravování vydává obědy, které na základě dohody dováží ze ŠJ při DM ve Štěchovicích

Profilace školy

  • individuální somatopedická péče -zdravotní tělesná výchova,léčebná rehabilitace, reflexní lokomoce dle dr. Vojty, Bobath koncept, senzomotorické stimulace na gymbalech, overball terapie, myoskeletární techniky, synergetická reflexní terapii, nácvik využití kompenzačních pomůcek, cvičení na nářadí a náčiní – válce, úseče, žebřiny, trampolina, zvládání bariér, rehabilitační plavání, plavání, canisterapie,hiporelaxaceindividuální logopedická péče -logopedická náprava výslovnosti, orofaciální stimulace, myoskeletární techniky, masáže, neverbální systémy, totální komunikace, znak do řeči, výměnný obrázkový a komunikační systém, využití kompenzačních pomůcek a počítačových programů
  • individuální surdopedická péče – nácvik a výuka ve znakové řeči
  • individuální tyflopedická péče(smyslová stimulace, prostorová orientace samostatného pohybu, základy sebeobsluhy, trailling, Braillovo písmo, psaní na Pichtově psacím stroji ,práce na pc s hlasovým výstupem
  • individuální psychopedická péče - stimulace podnětným prostředí, arteterapie, muzikoterapie, program PORTAGE, využití výukových programů na pc
  • odborné vzdělávání při poruchách autistického spektra – TEECH program,strukturovaná výuka.