Upřesněný návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 18.04.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 273 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka
2/3 Prodej pozemku stpč. 8107 v k. ú. Kroměříž
2/4 Prodej pozemku parc. č. 665/81 v k. ú. Kroměříž
2/5 Úplatné nabytí pozemku stpč. 587/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi
 ČR – ÚZSVM a městem BKM 8924/2018
2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž BKM BKM 1397/2019

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Návrh podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s r. o. na zrušení předkupního
práva
3/2 Zabezpečovací práce – Provedení dílčího opevnění čela skládky Zachar
3/3 Žádost Collegium musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku
3/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2019
3/5 Odměňování členů výborů ZMK a komisí RMK
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4. Různé
4/1 Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o.
4/2 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko – personální záležitosti
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2019
4/4 Podnět k omezení provozní doby restaurace
4/5 Prezentace „Plán udržitelné městské mobility“
 17.30 hod – přizván Ing. Petr Macejka, Ph.D.
4/6 Řádná valná hromada společnosti Biopas, spol. s r. o. – zmocnění zástupce města
4/7 Delegování členů představenstva a dozorčí rady VAK Kroměříž, a. s.
4/8 Zpráva z 2. zasedání kontrolního výboru ZMK
4/9 Změna ve složení kontrolního výboru ZMK

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr


    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek