Upřesněný návrh programu XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. října 2009

| 09.10.2009 |

Upřesněný návrh programu XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. října 2009:

1. Zahájení

16.15 hod – ocenění dárců krve

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 1230/1 v k. ú. Kroměříž pro LAM – PLAST spol. s r. o.

2/2 Prodej pozemku parc. č. 2821/100 v k. ú. Kroměříž pro manžele Jaroslavu

a Františka Gazárkovy

2/3 Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže mezi Energo IPT s. r. o. Brno

a městem Kroměříž

2/4 Prodej pozemku parc. č. 1238 v k. ú. Bílany pro manžele Ing. Evu a Ing. Jiřího

Kubínovy

2/5 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z majetku Ing. Kláry Bušinové do majetku

města Kroměříže

2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/16 v k. ú. Kroměříž

pro Společenství pro dům Zborovská 4501, Kroměříž

2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 469/3 a 481/2 v k. ú. Kroměříž

pro pana Josefa Roháčka

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u

Kroměříže pro manžele Janu a Radka Stavinohovy

2/9 Zřízení věcných břemen

2/10 Změna v usneseních na jednotky v domech č. pop. 3274 a 3338 v Kroměříži

2/11 Návrh na přistoupení k akcionářské dohodě obce Zborovice

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2009

3/2 Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2010

4. Různé

4/1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací

4/2 Změna územního plánu města Kroměříže

4/3 Změny ve volených orgánech města Kroměříže

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek