Upřesněný návrh programu XXII. zasedání ZMK

| 05.11.2004 |

Upřesněný návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže dne 11. listopadu 2004:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej domu č. pop. 20 v Kovářské ulici

2/2 Prodej id. ½ nemovitostí – domu č. pop. 2115 a pozemků na Chropyňské ulici

2/3 Změna usnesení bodu č. II. ze III. zasedání ZMK (prodej části pozemku

parc. č. 955/1 v k. ú. Kroměříž manželům Neudeckerovým)

2/4 Prodej části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž na ulici Švestková

pro manžele Vrzalovy

2/5 Prodej pozemků v k. ú. Kroměříž na náměstí Míru do majetku ČR

- Krajského státního zastupitelství Brno

2/6 Prodej části pozemku parc. č. 313 v k. ú. Hradisko pro p. Františka Navrátila

2/7 Nabytí pozemků parc. č. 4813 a 4816 v k. ú. Kroměříž z majetku p. Komínka

2/8 Úplatný převod pozemků v k. ú. Kroměříž lokalita Pekelce z majetku

Pozemkového fondu ČR do majetku města Kroměříže

2/9 Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 437/3 v k. ú. Trávník

2/10 Směna pozemků pod silničními stavbami – severní obchvat a dálnice D 1 mezi

Pavlem Foltýnem a Dušanem Foltýnem a městem Kroměříž

2/11 Zrušení bodu IV. v usnesení z XXI. zasedání ZMK

2/12 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č. pop. 387 včetně stav. parc. č. 822

na Vejvanovského ulici v Kroměříži

2/13 Zveřejnění záměru převodu pozemků v areálu TC Bajda

2/14 Změna usnesení bodu I. z XX. zasedání ZMK ze dne 2. 9. 2004

2/15 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2004

2/16 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

2/17 Nízkoúročené úvěry ze Státního fondu rozvoje bydlení

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004

3/2 Návrh rozpočtu města Kroměříže ke zveřejnění na rok 2005

3/3 Finanční výhled města Kroměříže na roky 2006 a 2007

3/4 Přijetí nízkoúročeného úvěru ze SFRB ve výši 9 mil. Kč

3/5 Smlouva o přijetí úvěru od Komunalkredit

3/6 Smlouva o přijetí úvěru od Komerční banky

4. Různé

4/1 Předání Pamětní medaile města Kroměříže Mgr. Martinu Pížovi a p. Sikorové

přizváni v 18.00 hodin

4/2 Zmocnění zástupce města Kroměříže k zastupování města na mimořádné valné

hromadě firmy Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

4/3 Zajištění projektu Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová MHD

v Kroměříži

4/4 Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2005

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek