Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů podle požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Dne 17. 12. 2021 nabývá účinnosti Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Město Kroměříž je na základě této Směrnice povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému a k zajištění ochrany osob, které učiní oznámení o protiprávní činnosti Města Kroměříže v těchto oblastech a o které se dověděl v souvislosti s Pracovní činností: 

a) zadávání veřejných zakázek; 

b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

d) bezpečnost dopravy; 

e) ochrana životního prostředí; 

f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

h) veřejné zdraví; 

i) ochrana spotřebitele; 

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 

k) porušení ohrožující finanční zájmy EU; 

l) porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

Řešení oznámení

| 16.12.2021 |

Řešitel oznámení vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení ve lhůtě 7 dnů od podání Oznámení. 

Řešitel oznámení vyrozumí Oznamovatele i o nepřijetí Oznámení a to z důvodů, že: 

a) Oznámení se netýká oblastí vymezené Směrnicí EU

b) Oznámení nebylo učiněno v souvislosti s Pracovní činností Oznamovatele 

c) Oznámení je založeno na informacích vyloučených z oznámení

Řešitel oznámení se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující: 

a) popis Podezřelé skutečnosti;

b) informace o protiprávním jednání, zahrnující popis skutečností, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;

c) údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice u Města či vztah k Městu, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);

d) důkazy a další dostupné informace a dokumenty o protiprávním jednání;

e) případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit. 

Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. 

Řešitel oznámení, v případech, kdy je to možné, informuje Oznamovatele o závěrech posuzování, šetření i o nápravných opatřeních.

Řešitel oznámení chrání totožnost Oznamovatele a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti. Totožnost Oznamovatele a osob uvedených v Oznámení může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze se souhlasem Oznamovatele, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona.

Řešitel oznámení je oprávněn požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se ke skutečnostem uvedeným v oznámení, jakož i zpřístupnění zařízení a prostor.

Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Města vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení. Jednalo by se v tomto případě o protiprávní jednání ze strany Oznamovatele, které by mít velmi důsledky v občanskoprávním nebo přestupkovém řízení.