Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů podle požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Dne 17. 12. 2021 nabývá účinnosti Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Město Kroměříž je na základě této Směrnice povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému a k zajištění ochrany osob, které učiní oznámení o protiprávní činnosti Města Kroměříže v těchto oblastech a o které se dověděl v souvislosti s Pracovní činností: 

a) zadávání veřejných zakázek; 

b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

d) bezpečnost dopravy; 

e) ochrana životního prostředí; 

f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

h) veřejné zdraví; 

i) ochrana spotřebitele; 

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 

k) porušení ohrožující finanční zájmy EU; 

l) porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

Způsob podání oznámení

| 16.12.2021 |

Oznamovatel může podat své oznámení Řešiteli oznámení:

  1. písemně elektronicky prostřednictvím Nástroje pro přijímání a řešení Oznámení, dostupný na adrese www.nntb.cz/c/aaaaaa00 nebo na adrese www.nntb.cz pod přístupovým kódem „mestokm“.
  2. písemně v analogové podobě na adrese Město Kroměříž, Útvar interního auditu a vnitřní kontroly, Velké náměstí 115/1, s nápisem „NEOTEVÍRAT“ na zalepené obálce.
  3. Ústně telefonicky na čísle 573 321 393
  4. Ústně osobně v kanceláři č. 402 budovy radnice Velké nám. 115/1

Oznamovatel může učinit své oznámení i anonymně.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se Oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Města Kroměříže, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)