Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů podle požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Dne 17. 12. 2021 nabývá účinnosti Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Město Kroměříž je na základě této Směrnice povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému a k zajištění ochrany osob, které učiní oznámení o protiprávní činnosti Města Kroměříže v těchto oblastech a o které se dověděl v souvislosti s Pracovní činností: 

a) zadávání veřejných zakázek; 

b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

d) bezpečnost dopravy; 

e) ochrana životního prostředí; 

f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

h) veřejné zdraví; 

i) ochrana spotřebitele; 

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 

k) porušení ohrožující finanční zájmy EU; 

l) porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

Pojmy

| 16.12.2021 |

Oznámení je podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.

Oznamovatel je osoba činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti pro Město. 

Pracovní činnost znamená výkon zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. 

Podezřelá skutečnost je skutečnost nasvědčující Protiprávní jednání.

Protiprávní jednání je porušení zákonů ČR a EU, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Města či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.

Povinné osoby jsou zaměstnanci Města, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Město, členy orgánu Města, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Město a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Městem na základě smluvního vztahu a další spolupracující osoby.

Vnitřní oznamovací systém (VOS) je nástroj pro přijímání a řešení Oznámení.

Odvetné opatření je jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné vedením Města či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů. 

Spřízněná osoba je např. osoba, která: 

a) umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

b) je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

c) je právnickou osobou, jejíž je Oznamovatel společníkem, členem nebo členem voleného orgánu právnické osoby;

d) je zaměstnancem Oznamovatele, nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení, anebo pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost.

Nápravné opatření je opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

Informace vyloučené z oznámení jsou informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména:

a) informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, 

b) informace v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, 

c) informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, 

d) informace podléhající lékařskému tajemství, 

e) informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další.

Řešitel oznámení je příslušná osoba, která přijímá Oznámení, přezkoumává a navrhuje mimořádná , práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. 

Podezřelá skutečnost je skutečnost nasvědčující Protiprávní jednání.

Protiprávní jednání je porušení zákonů ČR a EU, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Města či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.

Povinné osoby jsou zaměstnanci Města, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Město, členy orgánu Města, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Město a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Městem na základě smluvního vztahu a další spolupracující osoby.

Vnitřní oznamovací systém (VOS) je nástroj pro přijímání a řešení Oznámení.

Odvetné opatření je jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné vedením Města či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů. 

Spřízněná osoba je např. osoba, která: 

a) umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

b) je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

c) je právnickou osobou, jejíž je Oznamovatel společníkem, členem nebo členem voleného orgánu právnické osoby;

d) je zaměstnancem Oznamovatele, nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení, anebo pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost.

Nápravné opatření je opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

Informace vyloučené z oznámení jsou informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména:

a) informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, 

b) informace v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, 

c) informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, 

d) informace podléhající lékařskému tajemství, 

e) informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další.

Řešitel oznámení je příslušná osoba, která přijímá Oznámení, přezkoumává a navrhuje mimořádná a nápravná opatření.