Upřesněný program pokračování IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 18.10.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva pokračuje ve čtvrtek 24. října 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/6 Žádost o vyslovení podpory a příslib spoluúčasti města na dofinancování akce –
            Stavební úprava  a přístavba šaten Tělovýchovné jednoty Těšnovice z. s. fotbalového
            areálu v Těšnovicích

4. Různé
4/2 Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMK
4/3 Návrh na odvolání z funkce člena kontrolního výboru
4/4 Zápis o výsledku kontroly usnesení č. 239 z 9. schůze RMK konané 7. března 2019,
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 764
4/5 Zápis o výsledku kontroly plnění povinnosti obce zhotovit plán rozvoje sportu,
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb.
4/6 Zápis o výsledku kontroly směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže
4/7 Zápis o výsledku kontroly realizace programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019
4/8 Pověření ke kontrole zakázky na nákup tabletů  pro Sociální služby města Kroměříže
4/9 Pověření ke kontrole správnosti a plnění smlouvy uzavření mezi Divadelním spolkem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži o užívání budovy Starého pivovaru
4/10 Pověření ke kontrole postupu řešení zřícení zastřešeného  podia na Velkém náměstí v roce 2013
4/11 Pověření ke kontrole vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst &Young Audit, s. r. o.
4/12 Pověření ke kontrole seznámení se s výsledky auditů útvaru interního auditu a vnitřní kontroly
4/13 Žádost kontrolního výboru ZMK o souhlas ZMK se zpřístupněním všem členům kontrolního výboru veškerých podkladových materiálů ke všem RMK přijatým usnesením v samostatné působnosti města
4/14 Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí kroměřížských tolarů
4/15 Příprava zadání projektové dokumentace k rozšíření  kapacity křižovatky ulic
 Albertova a Nitranská v Kroměříži  

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

Sdílejte článek

Tisknout článek