Upřesněný návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 28.11.2016 |

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. prosince 2016 v 16 hodin:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 888 v k. ú. Kroměříž
2/2 Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy s. r. o. 
2/3 Prodej části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž pro společnost PINK,
spol. s r. o. 
2/4 Žádost o zrušení předkupního práva – Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. 
s r. o. 
2/5 Prodej pozemků parc. č. 2230/34, 2230/35 a 3178/1 v k. ú. Kroměříž
2/6 Prodej pozemků parc. č. 126/2 a 127/2 v k. ú. Hradisko 
2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/49 v k. ú. Kroměříž
2/8 Prodej id. 7/32 pozemku parc. č. 593 v k. ú. Mysločovice
2/9 Nabytí pozemku parc. č. 4988/3 a části pozemku parc. č. 2821/164 v k. ú. Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

4. Různé 

4/1 Žádost o schválení dodatku č. 10 ke zřizovací listině Sociálních služeb města 
Kroměříže, p. o. 
4/2 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu 
města Kroměříže
4/3 Cena města Kroměříže za rok 2016 
4/4 Založení zapsaného spolku Kroměřížsko DM, z. s. 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr


Mgr. Jaroslav Němec

     starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek