Upřesněný návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 22.06.2020 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 25. června 2020 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:


1. Zahájení


2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Nabytí pozemku parc. č. 2252 v k. ú. Horní Bečva
2/2 Změna budoucí kupující jednotky č. 3274/6 v domě č. pop. 3274, ul. Talichova
2/3 Prodej pozemku parc. č. 127/2 v k. ú. Miňůvky
2/4 Zveřejnění záměru směny pozemků (parc. č. 90/2 a 584/2  v k. ú. Trávník
2/5 Žádost společnosti Developer Zlín s. r. o. o bezúplatný převod části pozemku stpč. 8123 v k. ú. Trávník
2/6 Nabytí části pozemku parc. č. 1539/61 v k. ú. Kroměříž
2/7 Peněžitá pomoc pro podnikatele v prostorách města Kroměříže


3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Rozdělení státní dotace z Programu regenerace MPR a městských památkových zón
 na rok 2020
3/2 Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 52 zacílena na zpracování plánu ÚSES
3/3 Informativní zpráva  k vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“
3/4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích hospodaření sdružení České dědictví UNESCO
 za rok 2019
3/5 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o.
3/6 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019
3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020


4. Různé
4/1 Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži
17.15 hod. – přizváni zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 6/2020
4/3 Změna znění zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
4/4 Schválení záměru Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k nákupu automobilu pro rozvoz stravy a prádla
4/5 Memorandum o spolupráci
4/6 Zpráva o bezpečnostní situaci ve města Kroměříže za rok 2019, statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2019

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK


7. Závěr

 


    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek