Upřesněný návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 01.12.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 395/1 v k. ú. Postoupky
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2715/4 v k. ú. Kroměříž
2/3 Prodej pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. Miňůvky
2/4 Prodej pozemku parc. č. 51 v k. ú. Trávník
2/5 Prodej pozemku st. p. č. 2498 v k. ú. Kroměříž
2/6 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž – město Kroměříž – Ing. Rýc
2/7 Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu parc. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž  mezi
 ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu parc. č. 3737/1, 3737/2 a 3737/3 v k. ú.
Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a  městem Kroměříž
2/10 Nabytí pozemku parc. č. 432/8 v k. ú. Kroměříž od p. Leciána
2/11 Nabytí pozemků parc. č. 2395/1, 2399/22, 3708/6 v k. ú. Kroměříž, včetně účelové
 komunikace, žádost společnosti Mojmírák s. r. o.
2/12 Nabytí pozemků parc. č. 3388/2,  3389/2, parc. č. 3390/3 a 5145 v k. ú. Kroměříž
z vlastnictví společnosti I.S. FOND, spol. s r. o.
2/13 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Schindlerovými

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. SML/382/2019 – výměna oken domu č. p.
95/1, ul. Farní, Kroměříž
3/2 Informace komise MPR o Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2020
3/3 Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže
3/4 Letní Škola NSZM – Kroměříž
3/5 Příspěvky členům ZMK a Fond sociálních potřeb města Kroměříže
3/6 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 7/2019 o místních poplatcích
3/7 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
3/8 Akční plán na období 2020 – 2025 podle Plánu udržitelné městské mobility
 17.45 hod. – přizván Ing. Petr Macejka, Ph.D.
3/9 Zrušení Fondu rozvoje bydlení
3/10 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019
3/11 Rozpočet města Kroměříže na rok 2020

4. Různé
4/1 Schválení Transformačního plánu SsmK, p. o. v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka
4/2 Změna na pozici koordinátor Zdravé město a MA21
4/3 10P aneb Desatero priorit Kroměříže
4/4 Dodatek č. 2 směrnice  1/2015
4/5 Memorandum „Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje“
4/6 Cena města Kroměříže
4/7 Souhlas s novými stanovami dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
4/8 Memorandum o spolupráci při pořádání Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2020 - 2021
4/9 Přípisy občana města Kroměříže  ze dne 5. 11. 2019 a 25. 11. 2019 ve věci vyloučení člena Aeroklubu Kroměříž, z. s.
4/10 Doporučení přijetí Ing.  Kuchaře za člena Aeroklubu Kroměříž
4/11 Architektonický návrh interiérů velké a malé zasedací místnosti v budově MěÚ
 18.45 hod. přizvána Ing. arch. Marcela Šónová

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

  Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek