Upřesněný návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 23.08.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 29. srpna 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice
2/2 Prodej části pozemku parc. č. 85 v k. ú. Těšnovice
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměř힨
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž
2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky
2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko
2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú.  Hradisko
2/9 Prodej části pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž
2/10 Prodej části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko
2/11 Nabytí pozemků parc. č. 417/8 a 503/16 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu
2/12 Nabídka SBD Rybníčky II – družstvo na prodej spoluvlastnického podílu na
nemovitostech
2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/5 v domě č. pop. 3345, 3346, ul. Talichova v Kroměříži
2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/9 v domě č. pop. 3345, 3346, ul. Talichova v Kroměříži
2/15 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a p.  Štěpitovou
2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a p.  Fojtem
2/17 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Koryčanovými
2/18 Prodej pozemku parc. č. 764 v k. ú. Kroměříž
2/19 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Hanácká pole s. r. o.
2/20 Pojmenování nových ulic

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Program regenerace MPR 2019 – veřejnoprávní smlouvy
3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč – II. výzva 2019
3/3 Žádost Domova pro seniory Napajedla, p. o. o poskytnutí individuální dotace
3/4 Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany
3/5 Návrh na stanovení odměn neuvolněných členů ZMK
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4. Různé

4/1 Analytická část PUMM (Plán udržitelné městské mobility Kroměříž)
17.30 hod. prezentace – přizván Ing. Petr Macejka, Ph.D.
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2019
4/3 Schválení nového strategického dokumentu  Komunitní plán sociálních služeb na
 Kroměřížsku pro období 2020 – 2023
4/4 Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek