Upřesněný návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 11.10.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 5201 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 216/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/4 Žádost Ing. J. Horáka o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž
2/5 Nabytí pozemků parc. č. 1878/26, 1878/40 a  3132/16 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
2/6 Nabytí pozemku stpč. 6115 včetně stavby technického vybavení č. pop. 4065 v k. ú. Kroměříž
2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání ZMK z 29. 8. 2019, bod XIX., název nové ulice
2/8 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Plačkovými
2/9 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Schindlerovými
2/10 Prodej pozemku parc. č. 764 v k. ú. Kroměříž
2/11 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Hanácká pole s. r. o.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost Astras, o. p. s o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříž na provoz nocležny
3/2 Žádost Charity Kroměříž o poskytnutí individuální dotace na službu Sociální rehabilitace Zahrada
3/3 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020
3/4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2018
3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4. Různé
4/1 Ústavní stížnost
4/2 Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMK
4/3 Návrh na odvolání z funkce člena kontrolního výboru
4/4 Zápis o výsledku kontroly usnesení č. 239 z 9. schůze RMK konané 7. března 2019,
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 764
4/5 Zápis o výsledku kontroly plnění povinnosti obce zhotovit plán rozvoje sportu,
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb.
4/6 Zápis o výsledku kontroly směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže
4/7 Zápis o výsledku kontroly realizace programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019
4/8 Pověření ke kontrole zakázky na nákup tabletů  pro Sociální služby města Kroměříže
4/9 Pověření ke kontrole správnosti a plnění smlouvy uzavření mezi Divadelním spolkem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži o užívání budovy Starého pivovaru
4/10 Pověření ke kontrole postupu řešení zřícení zastřešeného pódia na Velkém náměstí v roce 2013
4/11 Pověření ke kontrole vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst &Young Audit, s. r. o.
4/12 Pověření ke kontrole seznámení se s výsledky auditů útvaru interního auditu a vnitřní kontroly
4/13 Žádost kontrolního výboru ZMK o souhlas ZMK se zpřístupněním všem členům kontrolního výboru veškerých podkladových materiálů ke všem RMK přijatým usnesením v samostatné působnosti města
4/14 Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí kroměřížských tolarů

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec 
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek