Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. února 2015

| 20.02.2015 |

Zastupitelstvo a rada

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej domu č. pop. 1413 na Kojetínské ulici v Kroměříži

2/2 Nabytí pozemků v k. ú. Postoupky

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2353/15 v k. ú. Kroměříž

2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3179/7 v k. ú. Kroměříž

2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/5 v k. ú. Kroměříž

2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2372 v k. ú. Kroměříž

2/7 Změna nájemce bytové jednotky a garáže v domě č. pop. 3270 na ul. Talichova v Kroměříži a změna v převodu jednotek

2/8 Zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Předfinancování projektu „Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži“

3/2 Schválení splátkového kalendáře

3/3 Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP – Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Oskol  Kroměříž, včetně výměny zdroje vytápění 

3/4 Rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

            17. hodin  – přizván zástupce Muzea umění Olomouc

4. Různé 

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

4/2 Žádost Aeroklubu Kroměříž o podporu žádosti o státní dotaci

4/3 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

4/4 Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2014 a zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2014

- 17.30 hodin – přizván zástupce Policie ČR, obvodního oddělení Kroměříž 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek