Upřesněný návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 30.11.2018 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Prodej části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Postoupky
2/3 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž  se spolkem Aeroklub Kroměříž z. s.
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 27/16 v k. ú. Postoupky

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019
3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018
3/3 Rozpočet města Kroměříže na rok 2019
3/4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017

4. Různé
4/1 Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
4/2 Zřízení výborů ZMK
4/3 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Kroměříže
4/4 Pravidla pro fungování a financování osadních výborů – dodatek č. 1
4/5 Fond sociálních potřeb
4/6 Cena města Kroměříže
4/7 Změna ve volených orgánech města

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek