Pozvánka na XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 19.12.2017 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince 2017 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Upřesněný návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 94 v k. ú. Trávník
2/2 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy,
s. p.
2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 48/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/5 Nabytí pozemku parc. č. 64/27 v k. ú. Kotojedy
2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 a budovy č. pop. 132 v k. ú. Trávník
2/7 Plánovací smlouva mezi ZLS reality a. s. a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Dopravní automobil Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž
3/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 10/2017 o místních poplatcích
3/3 Odměny neuvolněným členům ZMK
3/4 Příspěvky členům ZMK
3/5 Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu Osudová výročí roku 2018
3/6 Žádost o zrušení smluvní pokuty
3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017
3/8 Rozpočet města Kroměříže na rok 2018

4. Různé

4/1 Schválení dodatku č. 11 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže,
p. o.

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

                                                                                                            Mgr. Jaroslav Němec
                                                                                                       starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek