Pozvánka na XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 24.11.2017 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Upřesněný návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Prodej pozemků parc. č. 74/12 a 3392 v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž
2/2 Prodej pozemku parc. č. 99/2 v k. ú. Zlámanka
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž (50 m2)
2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž (40 m2)
2/5 Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1794/1, 1794/2 a 1795/2 v k. ú.
 Kroměříž
2/6 Nabytí id. 1/48 pozemků parc. č. 929/8, parc. č. 967/10 a parc. č. 967/12 v k. ú. Kroměříž
2/7 Nabytí pozemků parc. č. 1104/62, parc. č. 1104/63, parc. č. 1104/67 a části parc. č. 1104/52, vše v k. ú. Kroměříž
2/8 Změna budoucího kupujícího bytové jednotky č. 3345/6 v domě č. pop. 3345 na ul. Talichova v Kroměříži
2/9 Plánovací smlouva mezi DZ IMMOBILIARE, s. r. o. a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Návrh řešení situace věcného předkupního práva
3/2 Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o dotaci na rok 2017
3/3 Rozpočtová opatření  v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

4. Různé

4/1 Program regenerace MPR 2017 – veřejnoprávní smlouvy
4/2 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města
Kroměříže
4/3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
4/4 Zrušení dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Kroměříž – Kvasice – Střížovice“
4/5 Koncepce specifických forem bydlení
4/6 Prodloužení platnosti plánu sociálních služeb v ORP Kroměříž na období 2015 – 2017 do 31. 12. 2019
4/7 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem osobních vozidel
4/8 Volba přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži
4/9 Odpověď na interpelaci Ing. Oldřicha Kuchaře
4/10 Informační zpráva k podání žádosti o dotaci na obnovu budovy 02 Žižkových kasáren
4/11 Cena města Kroměříže

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr 

                                                              Mgr. Jaroslav Němec
                                                           starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek