Pozvánka na XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.09.2022 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 8. září 2022 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Kroměříž v ulici Na Nohyláku
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 5230 a 704/6 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje  částí pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru převodu pozemků v k. ú. Kroměříž pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
2/5 Směna částí pozemků v k. ú. Těšnovice
2/6 Nabídka společnosti RD Skopalíkova, s. r. o. k odkoupení pozemků v ulici Skopalíkova
2/7 Nabytí pozemků parc. č. 110 a 320/3 v k. ú. Hradisko
2/8 Nabytí pozemku stpč. 6116 včetně stavby techn.  vybavení č. pop. 4063 v k. ú. Kroměříž v ul. Francouzská a schválení investičního záměru k podání žádosti o dotaci
2/9 Nabytí částí pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže pod cyklostezkou Kotojedy  – Vážany
2/10 Uzavření kupní smlouvy mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž
2/11 Smlouva o realizaci stavby č. 18/2022 mezi městem Kroměříž a Arcibiskupstvím olomouckým


3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení Programu regenerace městské památkové rezervace Kroměříž 2023 – 2027
3/2 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
3/3 Zatoulané štěstí z. s. – poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže
3/4 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč – II. výzva 2022
3/5 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2023
3/6 Závěrečný účet, aktualizované stanovy a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021
3/7 Návrh na revokaci usnesení ZMK k závěrečnému účtu města Kroměříže za rok 2021
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022


4. Různé
4/1 Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž
4/2 Plán sociálního začleňování města Kroměříže 2022 – 2025
4/3 Výsledky žákovského fóra a veřejného fóra v Kroměříži
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Kroměříži a vymezují prostory pro volný pohyb psů
4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže, o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu
4/6 Změna ve složení osadního výboru Kotojedy
4/7 Kontrola plnění usnesení č. 2707 – Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikace
na území města Kroměříže, přijatého na 92. schůzi RMK ze dne 14. 6. 2018, kterým RMK bere na vědomí dokument „Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikace na území města Kroměříže“
4/8 Kontrola zjednání nápravy případných nedostatků, na něž poukázalo vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst & Young Audit, s. r. o. z rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb uzavřené mezi městem Kroměříž a Ernst & Young Audit, s. r. o. dne 23. 3. 2016
4/9 Kontrola postupu řešení zřícení zastřešení podia na Velkém náměstí v roce 2013 se zaměřením na to, zda zástupci města Kroměříže s péčí řádného hospodáře uplatňovali nároky města v souvislosti s touto událostí


5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec 
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek