Pozvánka na XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.04.2022 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2022 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:


1.  Zahájení


2.  Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1  Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž
2/2  Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1565/1 v k. ú. Kroměříž
2/3  Žádost pana Rostislava Hanáka o směnu pozemků v k. ú. Kroměříž
2/4  Nabytí pozemků parc. č. 110 a 320/3 v k. ú. Hradisko  
2/5  Nabytí pozemku parc. č. 1260 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR - ÚZSVM
2/6  Prodej části pozemku parc. č. 976/16 v k. ú. Kroměříž, žádost spol. PRIOR Kroměříž,
s. r. o.
2/7  Prodej pozemků v lokalitě Hanácká pole v k. ú. Kroměříž, žádost spol. Hanácká pole, s. r. o.
2/8  Nabytí nemovitosti č. p. 1496 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spolku Nohejbalový klub
Bajda Kroměříž, z. s., schválení žádosti o koupi pozemků p. č. 297/3 a 297/4 v k. ú. Kroměříž k ÚZSVM

 
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1  Schválení dotací I. výzva 2022 - žádosti nad 50 tis. Kč
3/2  Rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2022
3/3  Schválení návrhu na pořízení dvou vozidel pro přepravu klientů Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
3/4  Žádost spolku SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. o mimořádnou dotaci
3/5  Žádost Nohejbalového klubu Bajda Kroměříž, z. s. o poskytnutí mimořádné dotace
3/6  Žádost spolku Mažoretky Infinity z. s. o finanční podporu
3/7 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži o poskytnutí dotace na revitalizaci památky UNESCO – II. etapa
3/8  Odsouhlasení rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022
3/9  Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž - III. etapa - žádost o prominutí smluvní pokuty
3/10  Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rozpočtu odboru investic
3/11  Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022


4. Různé
4/1 Partnerská smlouva k projektu MAP III. ORP Kroměříž
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu
4/3 Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže


6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK


7. Závěr

 

   Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek