Pozvánka na XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 03.12.2021 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/23 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej částí pozemků parc. č. 3390/1, 3391 a 5273 v k. ú. Kroměříž
2/3 Nabytí id. ½ pozemků parc. č. 1796/6,  1795/3 a 1795/4 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 241/3 v k. ú. Miňůvky z vlastnictví manželů Oulehlových
2/5 Nabytí části pozemku parc. č. 175/1 v k. ú. Postoupky
2/6 Nabídka společnosti Viagem a. s. k odkoupení podílů na pozemcích
2/7 Plánovací smlouva č. 03/2021 mezi městem Kroměříž, manželi Potměšilovými a
       p. Paťavou
2/8 Smlouvy o převodu vlastnictví  jednotky od SBD Rybníčky – bytové družstvo


3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2022
3/2 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění
financování mobilní paliativní péče na rok 2022
3/3 Žádost Společnosti Podané ruce o. p. s. na rozšíření personální kapacity sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kroměříži
3/4 Žádost Hospice na Svatém Kopečku o poskytnutí dotace
3/5 Žádost spolku Lodní Sporty Kroměříž z. s. o podporu a příslib spoluúčasti města Kroměříže na dofinancování akce „Rekonstrukce loděnice“
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
3/7 Rozpočet města Kroměříže na rok 2022

 

4. Různé
4/1 Strategický plán města Kroměříže – Aktualizace na léta 2021 – 2030
            přizván Ing.  Aleš Nechuta – prezentace
4/2 Vypracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce smuteční síně, Velehradská 3893, Kroměříž
            přizván Ing. arch. Cviček – prezentace
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2021 o stanovení obecního systému
 odpadového hospodářství
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 6/2021 o místním poplatku za obecní
systém  odpadového hospodářství
4/5 Schválení Memoranda o spolupráci s Ministerstvem ČR pro místní rozvoj, Agenturou pro sociální začleňování
4/6 Cena města Kroměříže
 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže


6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK


7. Závěr

 

   Mgr. Jaroslav Němec 
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek