Pozvánka na XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 13.06.2022 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3382/9 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 181/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 479/8 v k. ú. Trávník
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 211/2 v k. ú. Miňůvky
2/5 Prodej pozemku st.parc. č. 8650 v k. ú. Kroměříž
2/6 Prodej pozemku parc. č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž
2/7 Prodej části pozemku parc. č. 2323/1v k. ú. Kroměříž
2/8 Nabytí podílu id. 3/45 na pozemcích v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Nabytí pozemku parc. č. 1216 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/10 Souhlas s výší kupní ceny za pozemek stpč. 8037/2 v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví
ČR – ÚZSVM
2/11 Plánovací smlouva č. 02/2022 mezi městem Kroměříž a TRIEMAGRO a. s.

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost o prominutí smluvní pokuty – Oprava místní komunikace v ul. Čelakovského,
E. Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky k Věžeckému potoku
3/2 Požadavek na přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Chodník Jarohněvice – Drahlov – 1. etapa“
3/3 Žádost Collegium musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku
3/4 Zřízení obecního holubníku
3/5 Účetní závěrka a závěrečný účet města Kroměříže za rok 2021
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022

 

4. Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška  města Kroměříže, kterou se zakazuje konzumace
alkoholických nápojů a kouření na vymezených veřejných prostranstvích
4/2 Stanovení počtu členů ZMK pro volební období 2022 – 2026
4/3 Delegování zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti
BIOPAS, spol. s r. o.
4/4 Kontrola zákonnosti postupu při zadání veřejné zakázky na opravu lávky přes řeku
Moravu
4/5 Kontrola zakázky na nákup tabletů pro Sociální služby města Kroměříže, p. o.

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr


    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek