Pozvánka na XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 15.10.2021 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 21. října 2021 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 249/1 v k. ú. Těšnovice
2/3 Prodej pozemků stpč. 54, včetně budovy č. pop. 6 a parc. č. 1459 a 87 v k. ú. Zlámanka
2/4 Prodej části pozemku parc. č. 3297/10 v k. ú. Kroměříž
2/5 Prodej pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Kotojedy
2/6 Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky v k. ú. Kroměříž v ul. Čelakovského


3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Kroměříže na léta
2022 – 2031
3/2 Žádost MgA. O. Maliny o poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu „Bojovníci a vlastenci – deníček služebné“
3/3 Žádost o dotaci organizace EDUCO Zlín z. s.
3/4 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2022
3/5 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. o dotaci
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021

 

4. Různé
4/1 Studie sportovní haly – prezentace
4/2 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a městských památkových zón
4/3 Aktualizace dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž rok 2018 – 2022“
4/4 Kontrola vyřizování žádosti podaných dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
4/5 Kontrola zakázky na výstavbu dětského hřiště v Bílanech
4/6 Návrh kandidátů do funkcí přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro následující funkční (volební) období let 2022 - 2026

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže


6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK


7. Závěr

 

   Mgr. Jaroslav Němec 
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek