Pozvánka na VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 27.10.2023 | Romana Setínská

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 211/2 v k. ú. Miňůvky 

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 191 v k. ú. Miňůvky

2/3 Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o směnu pozemků 

2/4 Nabytí pozemků z vlastnictví společnosti  AGROSTAV, a. s. v likvidaci 

2/5 Nabytí podílu o velikosti id. 1/45 na pozemku p. č. 3202/12 v k. ú. Kroměříž 

2/6 Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 503/1 a 541/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR  - ÚZSVM 

2/7 Kupní smlouva mezi městem Kroměříž a společnosti Bytové domy Velehradská a. s. 

2/8 Pojmenování nové ulice 

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

3/2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2023 Centra pro seniory, p. o. Holešov 

3/3 Žádost o poskytnutí individuální dotace Poradenského a krizového centra, p. o. na úhradu nákladů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

3/4 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže organizaci PAHOP, Uherské Hradiště 

3/5 Vydání souhlasného stanoviska města Kroměříž na rozšíření personální kapacity o dva pracovní úvazky u služby Centrum duševního zdraví, sociální rehabilitace 

3/6 Smlouva o bezúplatném převodu závodu – Pečovatelské služby Kroměříž, z. ú. 

3/7 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2024

3/8 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací v roce 2024

3/9 Dofinancování projektu „Technické zhodnocení a výstavba zázemí sportoviště v Těšnovicích“

3/10 Žádost TC Bajda Kroměříž o příslib poskytnutí finančního příspěvku na zabezpečení „Rekonstrukce tenisového areálu TC Bajda Kroměříž“ v roce 2024

3/11 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o místním poplatku z pobytu 

3/12 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

3/13 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o místním poplatku ze psů 

3/14 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

3/15 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2023

 

4. Různé 

4/1 Zdravotní plán města Kroměříž 2023 – 2026

4/2 Rekreační přístav a přístaviště Kroměříž – požadavky města 

4/3 Zřízení výboru pro územní plánování 

4/4 Změna ve složení osadního výboru Těšnovice

4/5 Cena města Kroměříže 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK 

 

7. Závěr


    Mgr. Tomáš Opatrný

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek