Pozvánka na VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 25.08.2023 | Romana Setínská

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.  400/1 v  k. ú.  Kroměříž

2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 17/5 v k. ú.  Trávník 

2/3 Zveřejnění záměru prodeje  částí  pozemku parc. č.   604/1 v k. ú. Kroměříž

2/4 Nabídka společnosti SOHORS spol. s r. o.  k odkoupení pozemku p. č.  4586 v k. ú. Kroměříž

2/5 Bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s.

2/6 Bezúplatné nabytí  pozemku p. č. 614  v  k. ú.  Skaštice  z vlastnictví  ČR -   ÚZSVM 

2/7 Nabytí pozemků  z vlastnictví  společnosti AGROSTAV, a. s. v likvidaci

2/8 Prodej  pozemku  parc. č.  791/3  v  k. ú. Kroměříž  

2/9 Uzavření  smlouvy o bezúplatném převodu  mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž 

2/10 Opakovaná nabídka společnosti  RD Skopalíkova, s.r.o.  k odkoupení pozemků  v k. ú. Kroměříž

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč - II. výzva 2023

3/2 Spolufinancování rozvojových záměrů sociálních služeb v roce 2023

3/3 Program města Kroměříže na podporu rozvojových záměrů vybraných druhů sociálních služeb pro rok 2024

3/4 Souhlas města Kroměříže s rozvojem sociálních služeb pro rok 2024

3/5 Schválení záměru Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o zapojení se do výzvy Národního plánu obnovy Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby

3/6 Žádost Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže 

3/7 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu Města Kroměříže na rok 2023

 

4. Různé 

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu

4/2 KROK o. p. s. - členové správní a dozorčí rady

4/3 Rozdělení kompetencí 

4/4 Delegování zástupce města Kroměříže na valnou hromadu společnosti BIOPAS, spol. s r. o. 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK 

 

7. Závěr

 

    Mgr. Tomáš Opatrný 

starosta města Kroměříže 

Sdílejte článek

Tisknout článek