Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 09.06.2023 | Mgr. Tereza Přádková

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 15. června 2023 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

 

1. Zahájení

1/1 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

1/3 Schválení mandátové komise

1/4 Zpráva mandátové komise o ověření platnosti volby Ing. Petra Komínka

1/5 Složení slibu bez výhrady Ing. Petrem Komínkem

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Kroměříž v ulici Na Nohyláku

2/2 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku parc. č. 211/2 v k. ú. Miňůvky

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 397 v k. ú. Postoupky

2/4 Podání žádosti o převod stavby na parc. č. 857 v k. ú. Miňůvky z vlastnictví ÚZSVM

2/5 Nabytí pozemků z vlastnictví společnosti AGROSTAV, a. s. v likvidaci

2/6 Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 22.12.2017 uzavřený mezi městem Kroměříž a Bytové domy Velehradská a. s.

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023

3/2 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. o poskytnutí dotace na podporu projektu Revitalizace památky UNESCO

3/3 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2022

3/4 Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2022

3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2023

 

4. Různé

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se doplňuje a mění obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu

4/2 Revize Popisu spolupráce v rámci Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

4/3 Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž

4/4 Záměr řízení vodní cesty Baťův kanál a převzetí práv a povinností Baťův kanál, o. p. s. Zlínským a Jihomoravským krajem

4/5 Zrušení DSO Mikroregionu Kroměřížsko

4/6 Zpráva z 1. a 2. zasedání Kontrolního výboru ZMK

4/7 Delegování zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti BIOPAS, spol. s r. o.

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže


6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK


7. Závěr


    Mgr. Tomáš Opatrný

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek