Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.12.2022 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2022 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

 

1. Zahájení
1/1 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže
1/2 Schválení návrhové komise pro formulování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže
1/3 Schválení mandátové komise
1/4 Zpráva mandátové komise o ověření platnosti volby členů Zastupitelstva města Kroměříže
1/5 Složení slibu bez výhrady členy Zastupitelstva města Kroměříže


2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 258 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 479/8 v k. ú. Trávník
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 197/3 v k. ú. Trávník
2/5 Prodej pozemku st. parc. č. 79/4 v k. ú.  Zlámanka
2/6 Prodej pozemku parc. č. 211/2 v k. ú. Miňůvky
2/7 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2021 uzavřený mezi městem Kroměříž a Bydlení Postoupky s.r.o.
2/8 Nabytí stavby na parc. č. 857 v k. ú. Miňůvky z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2/9 Svěření pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě Radě města Kroměříže

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací v roce 2023
3/2 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2023
3/3 Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2023
3/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o místním poplatku z pobytu
3/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022
3/7 Rozpočet města Kroměříže na rok 2023


4. Různé
4/1 Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Kroměříž
4/2 Cena města Kroměříže
4/3 Delegování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a. s.


5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

     Mgr. Tomáš Opatrný 
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek