Návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 09.10.2017 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Upřesněný návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 12. října 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

1. Zahájení, změna ve volených orgánech města Kroměříže 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej nemovitostí na ulici Talichova v Kroměříži pro SBD Rybníčky II – 
družstvo 
2/2 Prodej pozemku parc. č. 144/2 v k. ú. Hradisko
2/3 Bezúplatné nabytí id. 2/45 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia 
Kroměříž
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1170/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
2/5 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Hradisko mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž
2/6 Plánovací smlouva mezi Denisou Baďurovou, Simonou a Petrem Židlíkovými a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Upřesnění objektů opravovaných z Programu regenerace MPR na rok 2017
3/2 Program regenerace MPR Kroměříž 2018 - 2022
3/3 Rozdělení dotací – III. výzva 2017
3/4 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018
3/5 Financování registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Kroměříže
3/6 Návrhy řešení situace věcného předkupního práva
3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu msta Kroměříže na rok 2017

4. Různé 

4/1 Žádost  Českého svazu pro film a video – ARSfilm
4/2 Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, p. o. a Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, p. o. 
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 9/2017
4/4 Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži 
4/5 Změna ve složení výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek