Zastupitelé: pro jihovýchodní obchvat města budeme hledat i jiné řešení

| 25.03.2011 |

Kroměříž - Mimořádnou pozornost veřejnosti vyvolalo ve čtvrtek 24. března jednání kroměřížského zastupitelstva. Mezi projednávanými tématy byla změna č. 5 územního plánu, jejíž součástí je i vymezení koridoru pro jihovýchodní obchvat města. Přestože se v dohledné době neplánuje takový plán realizovat, proti navržené variantě se postavila část obyvatel města. Proto kroměřížská radnice na jednání zastupitelstva přizvala architekta Gabriela Kopáčika, zpracovatele změny č. 5 územního plánu, aby přítomným zastupitelům i občanům poskytl podrobnější informace.

Na jednání byli občané upozorněni na to, že celá diskuze o jihovýchodním obchvatu města se v tuto chvíli netýká výstavby této komunikace, ale územně plánovací dokumentace. „Jde o to, že město v územním plánu musí vytvářet pravidla pro využití svého území. S ohledem na budoucí rozvoj města s výhledem deseti dvaceti i více let se musí počítat i s možnostmi silničního obchvatu tak, aby později, pokud někdy taková potřeba nastane, bylo možné obchvat města někudy vést. Proto se dnes hledá koridor reálný pro vedení trasy obchvatu,“ vysvětlila Blanka Šimůnková, předsedkyně výboru pro regeneraci a rozvoj města. V tuto chvíli ale Zlínský kraj, do jehož kompetencí by obchvat spadal, reálně neuvažuje o tom, že by se taková komunikace v dohledné době začala stavět.

I samotné vymezení trasy s sebou ale jistá úskalí nese, a to jak pro město, tak pro občany. Trasa jihovýchodního obchvatu byla v minulosti zapracována do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. A dle zákona je obec povinna uvést svůj územní plán do souladu s krajskými zásadami. Proto město v současné době trasu jihovýchodního obchvatu zapracovalo do návrhu změny č. 5. územního plánu. Důležitou informací zejména pro majitele pozemků v plánované trase je fakt, že Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vymezují v nezastavěném území pro vedení trasy jihovýchodního obchvatu koridor o šířce 400 m a v zastavěném území 200 m. Znamená to, že v tomto koridoru je omezeno nakládání s pozemky, například zde nelze stavět. Ve změně územního plánu je možné stanovené plochy pro umístění stavby obchvatu zpřesnit nebo zúžit, ale není možné vést navrhovanou komunikaci mimo vymezené území koridoru. V návrhu změny č. 5 je ve svém průběhu trasa obchvatu zúžena na cca 30 – 70 m podle charakteru území.

Rozdílné názory s sebou přináší i samotné vedení trasy. Navrženo bylo více variant a právě vybranou variantu vedoucí v blízkosti lokality Bagrák, kterou mnozí občané odmítají, považuje architekt Gabriel Kopáčik po odborné stránce za nejméně problematickou a s nejmenšími vlivy na okolí. V rámci diskuze však bylo navrženo i řešení v podobě návrhu změny dnes vymezeného koridoru v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Podle Blanky Šimůnkové, která o této variantě již předběžně jednala s krajskými orgány, byli představitelé Zlínského kraje o této eventualitě informováni i na společném jednání rady města a kraje a potvrdili, že tato varianta je po důkladném zvážení možná. Proto Zastupitelstvo města Kroměříže pověřilo Blanku Šimůnkovou hledáním řešení nových variant vedení jižního obchvatu města Kroměříže a hledám změny trasy, která by vedla ke změnám Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

 

Podrobnosti o změně č 5. územního plánu jsou zveřejněné na webových stránkách města Kroměříže:www.mesto-kromeriz.cz/uzemniplan ... %F8%ED%9Ee

Sdílejte článek

Tisknout článek