Výpisy z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 2. 9. 2004

| 03.09.2004 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XX. zasedání konaném 2. září 2004 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválilo

podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o bezúplatný převod ubytovny Kroměříž CE – 06 – 15 – 28 na Purkyňově ulici v Kroměříži na pozemku stav. parc. č. 7264 včetně pozemku, v k. ú. Kroměříž podle zákona č. 219/2000 Sb. s desetiletou ochrannou lhůtou, do vlastnictví města Kroměříže, pro řešení zdravotní a sociální problematiky občanů Kroměřížska

 

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov poškozených záplavami v červenci 1997 v celkové výši 1.585.000,- Kč

 

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov (nezaplavení) v celkové výši 3.579.000,- Kč

 

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov (nad 100.000,- Kč) v celkové výši 3.740.000,- Kč

 

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení městu 3.740.000,- Kč

s c h v a l u j e

 

schválilo

zřizovací listinu pro novou příspěvkovou organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvková organizace, s účinností od 1. 12. 2004

 

schválilo

a)

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 201 se stav. parc. č. 92/2 ve Ztracené ulici v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 2.000.000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v termínu nejpozději do 29. září 2004. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení a složení kauce ve výši 100.000,- Kč, která bude uhrazena na účet Města Kroměříže nejpozději do 5. října 2004. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2004 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 100.000,- Kč povinné kauce může být provedena bezhotovostně na účet města Kroměříže nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k této nemovitosti

 

 

b)

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 42 na Velkém náměstí v Kroměříži se stav. parc. č. 86 – objekt bydlení o výměře 518 m2 za cenu, která nebude nižší než 7.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení v termínu nejpozději do 29. září 2004 a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 5. října 2004. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2004 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce může být provedena bezhotovostně na účet města Kroměříže nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s minimálním krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k této nemovitosti

 

 

c)

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 20 včetně příslušenství se stavební parcelou č. 228 v Kovářské ulici v Kroměříži za celkovou smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 9.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení v termínu nejpozději do 29. září 2004 a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 5. října 2004. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2004 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce může být provedena bezhotovostně na účet města Kroměříže nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem

 

 

d)

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 467/1 – trvalý travní porost o výměře 8.317 m², parc. č. 467/3 – trvalý travní porost o výměře 1.959 m², parc. č. 467/4 – trvalý travní porost o výměře 10.950 m², parc. č. 479/1 – trvalý travní porost o výměře 8.727 m², parc.č.479/2 - ostatní plocha o výměře 1.323 m², parc. č. 479/3 - orná půda o výměře 6.327 m², par. č. 479/4 - orná půda o výměře 4.538 m² a stav. parc. č. 135 o výměře 36 m2, vše v k.ú. Racková za cenu, která nebude nižší než 150,- Kč/m2, a to všech pozemků vcelku pro jednoho kupujícího nebo po částech pro více kupujících za podmínky, uskutečnění prodeje celé výše uvedené výměry současně. Kupní cena může být uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříž, nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem. Po obdržení první žádosti zájemce o koupi uvedených pozemků bude tento prodej projednán na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

 

 

e)

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. Kroměříž – orná půda o výměře 87.101 m2 za cenu, která nebude nižší než 300,- Kč/m2. Pozemek je dle územního plánu určen pro bydlení. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení v termínu nejpozději do 29. září 2004 a složení kauce ve výši 2.000.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 5. října 2004. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši nabízené kupní ceny s krokem á 200.000,- Kč. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. prosince 2004 na účet města Kroměříže s tím, že úhrada do plné výše kupní ceny může být provedena bezhotovostně na účet města Kroměříže nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Podmínkou prodeje tohoto pozemku je písemný smluvní závazek kupujícího, že po vybudování všech vozovek, chodníků a veřejného osvětlení na této parcele daruje tyto nově vybudované stavby včetně příslušných pozemků městu Kroměříž pro účely veřejného užívání. Darování se uskuteční na základě platného kolaudačního rozhodnutí ucelených částí včetně předání příslušné dokumentace

 

 

schválilo rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na straně výdajů na rok 2004 např. (v tis. Kč):

 

25,0 Kynologický klub na opravu střechy budovy klubovny

40,0 dobudování Centra Klubových programů pro mládež

165,0 rekonstrukce zeleně před Husovým sborem a kinem Nadsklepí

530,0 úprava komunikace mezi Psychiatrickou léčebnou a Květnou zahradou

708,0 chodník 17. listopadu

352,0 chodník u ZŠ Zámoraví

874,0 chodník u ZŠ Zeyerova

640,0 chodník Švabinského nábřeží

374,0 dlažba hřbitova Kroměříž

52,0 úprava komunikace K Terezovu

300,0 bezbariérové přechody

440,0 příspěvek ZŠ Zámoraví

50,0 příspěvek MŠ Spáčilova

500,0 ZŠ Komenského

210,0 ZŠ U Sýpek

160,0 ZŠ Mánesova rekonstrukce rozvodů vody a prosklené stěny

610,0 ZŠ Zeyerova výměna oken

300,0 příspěvek ZŠ Zeyerova

990,0 MŠ Kollárova

270,0 ZŠ Albertova rekonstrukce hřiště

340,0 MŠ Spáčilova

1.480,0 rekonstrukce parku U Sýpek

204,0 chodník a parkoviště Talichova

320,0 parkoviště Třasoňova

300,0 světelná křižovatka Čelakovského

447,0 chodník Kotojedská od Březinové k Jiráskové ul.

414,0 chodník Švabinského nábř. u činžáků

702,0 chodníky Komenského náměstí

30,- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje CPS Kroměříž

500,0 veřejná zeleň

104,0 úprava parkoviště před poliklinikou nám. Míru

426,0 chodník Wolkerova

51,0 chodník Nábělkova

30,0 odkup publikací Festival Forfest Czech Republic

226,0 TJ Vodní motorismus Hradisko na havarijní opravu střechy

35,0 Oblastní charita na Kontaktní centrum Plus

15,0 vydání publikací Těšnovice

 

schválilo

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách:

 

příjmy celkem: 805.770,5

výdaje celkem: 840.248,5

financování: -34.478,0

 

 

udělilo

 

Pamětní medaili města Kroměříže

a)

Ing. Svatopluku Krbcovi, nar. v r. 1930 za dlouholetou aktivní činnost a za výkon funkce vedoucího provozu letiště v Kroměříži v letech 1963 – 2002

b)

panu Karlu Zbrankovi, nar. v r. 1941 za dlouholetou aktivní sportovní i výchovnou činnost a za výkon funkce předsedy para-odboru aeroklubu Kroměříž v letech 1970 – 2000

c)

panu Juliu Hladilovi, nar. v r. 1934 za dlouholetou aktivní činnost a za úspěšnou reprezentaci kroměřížského leteckého modelářství na tuzemských i zahraničních soutěžích

 

udělilo

Pamětní medaili města Kroměříže

a)

paní Jiřině Sikorové, nar. 28. června 1946, bytem Tučkova 3518, Kroměříž

b)

panu Jaroslavu Jelínkovi, nar. 14. února 1961, bytem Broskvová 4138, Kroměříž

za 50 čestných dárcovství krve

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek