Výpisy z XV. zasedání ZMK ze dne 4. 3. 2004

| 05.03.2004 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XV. zasedání konaném 4. března 2004 mimo jiné projednalo tyto záležitosti:

 

schválilo

prodej domu č. pop. 20 v Kovářské ulici v Kroměříži se stavební parcelou č. 228 – objekt bydlení o výměře 477 m2 v k. ú. Kroměříž pro prvního kupujícího v pořadí, a to paní Evu Domorádovou za smluvní kupní cenu 11.000.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 16. dubna 2004. V případě neuhrazení kupní ceny v plné výši a v uvedeném termínu schvaluje prodej pro druhého kupujícího v pořadí, a to manžele Janu a Rudolfa Dubovy za smluvní kupní cenu 10.950.000,- Kč splatnou jednorázově v plné výši na účet města Kroměříže v termínu nejpozději do 14. května 2004. V případě neuhrazení kupní ceny v plné výši a v uvedeném termínu ani druhým kupujícím v pořadí, schvaluje prodej pro třetího kupujícího v pořadí, a to pana Richarda Banáta za smluvní kupní cenu 10.000.000,- Kč splatnou jednorázově v plné výši na účet města Kroměříže v termínu nejpozději do 15. června 2004. Podmínkou prodeje je převzetí všech závazků vyplývajících z nájemních smluv k této nemovitosti

 

schválilo

přijetí úvěru ve výši 9.000.000,- Kč v roce 2004 do rozpočtu města Kroměříže od Státního fondu rozvoje bydlení ČR dle Pravidel pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Kroměříži podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., schválených pod bodem č. XXIV. na IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže dne 19. srpna 2003

 

schválilo

bezúplatný převod formou darování movité věci dle inventárního seznamu z majetku města Kroměříže do majetku ČR – Úřadu práce v Kroměříži ke dni 1. 4. 2004

 

schválilo

zřízení věcného břemene na vedení telekomunikační sítě v pozemcích parc. č. 2747/143, 2821/85, 2821/102, 2821/103, 2821/105, 2885/2, 3198/3 a 3198/4 v katastrálním území Kroměříž, které jsou ve vlastnictví města Kroměříže, s právem vstupu na uvedené pozemky za účelem zřízení, údržby, oprav a provozování uvedeného podzemního vedení a zařízení ve prospěch Českého Telecomu, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 43 Praha 3, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 8.492,- Kč splatnou do 60-ti dnů ode dne zapsání vkladu do katastru nemovitostí

 

schválilo

I.

koncepci rekonstrukce objektů vstupního areálu městského hřbitova v Kroměříži v následujících etapách:

1. etapa – rok 2004 – levá budova včetně sociálního zařízení a WC v rozsahu 1.900.000,-

Kč bez DPH

2. etapa – rok 2005 – střední objekt v objemu 450.000,- Kč bez DPH

3. etapa – rok 2006, případně později, pravá budova - v objemu 1.900.000,- Kč bez

DPH

II.

zařazení 1. etapy rekonstrukce vstupního objektu areálu městského hřbitova v Kroměříži – levá budova včetně sociálního zařízení a WC v rozsahu 1.900.000,- Kč bez DPH do rozpočtových opatření města Kroměříže pro rok 2004

 

 

schválilo

záměr výstavby nové vozovky v úseku od křižovatky v Kotojedech cest Těšnovice – Vážany, s kvalitním živičným povrchem včetně jejího zakončení parkovištěm před ústřední budovou střelnice v areálu na Hvězdě v k. ú. Kotojedy u Kroměříže

(v souvislosti se spoluúčastí města Kroměříže na realizaci mistrovství Evropy v lovecké střelbě v roce 2006 v Kroměříži)

 

schválilo

podání žádosti o převod movitého majetku umístěného v Posádkovém domě armády Kroměříž z majetku Ministerstva obrany ČR formou darování do majetku města Kroměříže dle předloženého seznamu

 

vzalo na vědomí

a)

zprávu o činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2003

 

b)

zprávu Policie České republiky, obvodního oddělení, Kroměříž o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříži a okolí za období od 1. ledna do 31. prosince 2003

 

schválilo

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na straně výdajů v částce 3.800.000,- Kč na nákup jednoho kusu nového nízkopodlažního autobusu v roce 2004 pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži provozovanou prostřednictvím Kroměřížských technických služeb, s. r. o. jako spoluúčast města Kroměříže na pořízení dopravního prostředku

 

schválilo

zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239 z původních 100 jídel na 200 jídel denně

 

Sdílejte článek

Tisknout článek