Výpisy z usnesení XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. prosince 2005

| 16.12.2005 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXXIII. zasedání projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

schválilo

prodej objektu na pozemku parc. stav. č. 7269, včetně pozemku parc. stav. č. 7269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.491 m² v k. ú. Kroměříž v areálu bývalých Žižkových kasáren pro prvního kupujícího v pořadí, a to společnost PMS Reality, a. s. se sídlem v Hanušovicích, Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice za smluvní kupní cenu 7.600.000,- Kč, která bude uhrazena nejpozději do 31. ledna 2006 na účet města Kroměříže. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitost ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází

schválilo

prodej nemovitosti č. pop. 387 na pozemku parc. st. č. 822, včetně pozemku parc. st. č. 822 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Vejvanovského pro společnost Triton Invest, a. s, Vejvanovského 453/3, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 2.000.000,- Kč. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena nejpozději do 28. prosince 2005 na účet města Kroměříže. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemní smlouvy k těmto nemovitostem a závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází. A dále zachování provozu veřejných WC v daném objektu nebo nejbližším okolí po dobu nejméně sedmi let s tím, že se kupující zavazuje, že v případě porušení této podmínky zaplatí městu Kroměříž smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.

schválilo

zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v ulici Na Kopečku v Kroměříži, a to budovy s č. pop. 1480 včetně pozemku parc. st. č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m², pozemku parc. č. 3331 - ostatní plocha o výměře 345 m², parc. č. 5000 – ostatní plocha o výměře 362 m2, parc. č. 5006 – ostatní plocha o výměře 186 m² a dále budov postavených na pozemcích parc. st. č. 2800/1 a 2800/2 včetně pozemku parc. st. č. 2800/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 a parc. st. č. 2800/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m² vše v k. ú. Kroměříž za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 20.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 18. ledna 2006 a složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže nejpozději do 24. ledna 2006. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti.

Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. března 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 1.000.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme veškeré nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází

schválilo

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1468/1 v k. ú. Kroměříž – orná půda o výměře 59.679 m2 za cenu, která nebude nižší než 200,- Kč/m2. Pozemek je dle územního plánu určen pro bydlení. Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 18. ledna 2006 a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude uhrazena na účet města Kroměříže nejpozději do 24. ledna 2006. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tuto nemovitost vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitosti, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti.Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. března 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 500.000,- Kč povinné kauce, bude uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 200.000,- Kč.

Podmínkou prodeje je, že na těchto pozemcích budou na náklady kupujícího vybudovány vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a další potřebné inženýrské sítě, zejména kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody elektrické energie, rozvody telekomunikačních sítí. Další podmínkou prodeje tohoto pozemku je písemný smluvní závazek kupujícího, že po vybudování všech vozovek, chodníků, veřejného osvětlení a případně veřejné zeleně na této parcele, daruje bezplatně tyto nově vybudované stavby a zeleň včetně příslušných pozemků městu Kroměříž pro účely veřejného užívání ve lhůtě do tří měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro jednotlivé stavby. Darování se uskuteční na základě platného kolaudačního rozhodnutí ucelených částí včetně předání příslušné dokumentace.

V případě, že se žádný zájemce o koupi výše uvedeného pozemku nepřihlásí v uvedeném termínu, schvaluje zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku bez časového omezení s tím, že žádost zájemce o koupi bude projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, nejdříve však do sedmi dnů od podání přihlášky s tím, že nejpozději dva dny před konáním Zastupitelstva města Kroměříže musí zájemce složit na účet města Kroměříže kauci ve výši 500.000,- Kč

schválilo

zveřejnění záměru prodeje všech níže uvedených nemovitostí bývalého vojenského objektu „Lazaret Kroměříž“

budovy:

občanského vybavení č. pop. 609 na stav. prac. č. 1175/1

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/2

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/3

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/4

občanského vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/5

technického vybavení bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1175/6

občanského vybavení č. pop. 645 na stav. parc. č. 1255/1

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/2

garáž bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/3

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/4

technického vybavené bez č. pop./č. evidenčního, na stav. parc. č. 1255/5

pozemky:

stav. parc. č. 1175/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 663 m2

stav. parc. č. 1175/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594 m2

stav. parc. č. 1175/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2

stav. parc. č. 1175/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m2

stav. parc. č. 1175/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2

stav. parc. č. 1175/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2

stav. parc. č. 1255/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.382 m2

stav. parc. č. 1255/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

stav. parc. č. 1255/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2

stav. parc. č. 1255/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2

stav. parc. č. 1255/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2

p. parc. č. 4948, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5.014 m2

p. parc. č. 4949, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20 m2

p. parc. č. 4950, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.415 m2

p. parc. č. 4951, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 31 m2

p. parc. č. 4952, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m2

o celkové výměře 10.862 m2, vše v k. ú. Kroměříž,

za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 15.000.000,- Kč.

Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 18. ledna 2006 a složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže číslo účtu 104002553/0300 nejpozději do 24. ledna 2006. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny dle schváleného pořadí kupujících dle příslušného usnesení Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce v uvedené výši nebude vrácena těm zájemcům o koupi těchto nemovitostí, kteří dle stanoveného pořadí daného usnesením Zastupitelstva města Kroměříže nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti.

Zbývající část kupní ceny musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. března 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 1.000.000,- Kč povinné kauce musí být zbývající část uhrazena do plné výše kupní ceny bezhotovostně na účet města Kroměříže před vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného písemného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k příslušným nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr v potřebné výši kupujícímu poskytne.

Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme veškeré nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nacházejí a veškeré případné demolice a úpravy těchto nemovitostí si bude hradit v plné výši na vlastní náklady kupující. Stejná podmínka pro kupujícího platí i pro případnou likvidaci staré ekologické zátěže ropných látek.

schválilo

zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 84 na pozemku parc. st. č. 44/2 včetně stavby na pozemku parc. st. č. 44/6, pozemku parc. st. č. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2 a pozemku parc. st. č. 44/6 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2, vše v k. ú. Kroměříž v ulici Vodní za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 8.000.000,- Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 18. ledna 2006 a složení kauce ve výši 500.000,-Kč, která bude uhrazena bezhotovostně na účet města Kroměříže nejpozději do 24. ledna 2006. Uvedená kauce bude všem zájemcům o tyto nemovitosti vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce nebude vrácena zájemci o koupi nemovitostí, který nedoplatí zbývající částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím, který se umístí na 1. místě při výběrovém řízení uhrazena nejpozději do 31. března 2006 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částku 500.000,-Kč povinné kauce bude uhrazena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem a závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu v jakém se ke dni prodeje nachází

schválilo

nabytí komunikací, veřejného osvětlení a souvisejících pozemků parc. č. 4988/2 o výměře 102 m², parc. č. 4988/4 o výměře 61 m² - ostatní plocha komunikace, parc. č. 2821/26 o výměře 107 m², parc. č. 2821/160 o výměře 109 m² - orná půda (plochy přilehlé ke komunikaci) prodloužení ulice Josefa Obadala, Kroměříž – Barbořina, vše v k. ú. Kroměříž z majetku Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, Kroměříž do majetku města Kroměříže formou darování

schválilo

nabytí komunikací, veřejného osvětlení a pozemků parc. č. 2821/154 o výměře 293 m² - ostatní plocha komunikace a parc. č. 2821/95 o výměře 317 m² - orná půda (plochy přilehlé ke komunikaci) prodloužení ulice Strážná, Kroměříž – Barbořina, vše v k. ú. Kroměříž z majetku Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, Kroměříž do majetku města Kroměříže formou darování

schválilo

nabytí komunikací, veřejného osvětlení a pozemků parc. č. 4989/2 o výměře 115 m² a parc. č. 4990/2 o výměře 130 m² - vše ostatní plocha komunikace, v ulici Skalky a Vinohrádky, Kroměříž – Barbořina, z majetku Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, Kroměříž do majetku města Kroměříže formou darování

schválilo

bezúplatné nabytí budovy občanské vybavenosti č. pop. 3920 na pozemku parc. st. č. 6226/1 a pozemků parc. st. č. 6226/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1972 m², parc. č. 979/43 – o výměře 663 m², parc. č. 3659/1 o výměře 60 m², parc. č. 3659/2 o výměře 47 m² a parc. č. 3659/3 o výměře 3 m², vše ostatní plochy, které se stavbou a zastavěnou parc. č. 6226/1 tvoří plně funkční celek, vše v k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. za následujících podmínek:

- před podáním návrhu na vklad schválené smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí město Kroměříž vrátí prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku ve výši 880.090,- Kč, za kterou ČR – Okresní úřad Kroměříž kupní smlouvou ze dne 21. 2. 2000 odkoupil od města Kroměříže pozemky, které jsou předmětem bezúplatného převodu

- budova č. pop. 3920 na pozemku parc. st. č. 6226/1 a pozemky parc. st. č. 6226/1, parc. č. 979/43, parc. č. 3659/1 , parc. č. 3659/2 a parc. č. 3659/3 budou využívány nadále jako veřejná knihovna a veřejné prostranství, město Kroměříž je nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizí je ve prospěch jiné osoby nejméně po dobu 15 ti let

- v případě porušení shora uvedených podmínek zavazuje se město Kroměříž vrátit částku ve výši odpovídající ceně nemovitostí zjištěné podle cenového předpisu platného v době uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí včetně náhrady výdajů s tímto oceněním spojených do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bude- li takto stanovená částka nižší, než je účetní hodnota pozemků v účetní evidenci převodce, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov poškozených záplavami v červenci 1997 v celkové výši 600.000,- Kč

schválilo

rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2005 (v tis. Kč):

na straně výdajů

např.:

2.000,0 částečná úhrada ztráty MHD pro KTS

503,0 chodník Trávník + vjezdy

850,0 chodníky Postoupky včetně vjezdů

630,0 komunikace Hradisko u dráhy

978,0 Zlámanka – parkoviště, nový chodník, vjezdy

893,0 živičné povrchy komunikací Postoupky – sádky

10,0 HC Kroměříž na turnaj žáků

6,0 ZO Svaz postižených civilizačními chorobami

22,9 Církevní konzervatoř na část. úhradu provoz. nákladů

711,0 SmmK – opravy v místních částech

346,0 oprava domu č. 520

167,0 SmmK - opravy rozvaděčů a zdí po sprejerech

1.045,0 SmmK – opravy WC domu 625

500,0 SmmK – PDA elektroinstalace

970,0 SmmK – protipožární dveře a podlahy dům 625

640,0 SmmK – úpravy areálu, kasáren

4,0 SmmK – vybavení klubovny tělesně postižených

459,0 SmmK – tepelné hospodářství

1.682,0 čekárny a zálivy pro MHD Moravská a Havlíčkova ulice

160,0 MŠ Kollárova – víceúčelový stroj

298,0 MŠ Mánesova – konvektomat

45,0 MŠ Mánesova – přídavné zařízení k víceúčelovému stroji

166,0 MŠ Spáčilova – myčka

160,0 MŠ Žižkova – víceúčelový stroj

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách

příjmy celkem: 813.749,5

výdaje celkem: 933.956,5

saldo příjmů a výdajů: - 120.207,0

financování: 120.207,0

schválilo

rozpočet města Kroměříže na rok 2006 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmů: 640.650,5

výdajů: 656.682,5

saldo příjmů a výdajů: -16.032,-

financování: 16.032,-

schválilo

projekt Regenerace sídliště Zachar I. V roce 2006 bude realizována etapa č. 1 s celkovým objemem výdajů 5.890 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 je zahrnuta částka 1.767 tis. Kč, která představuje vlastní podíl města ve výši 30 % předpokládaných nákladů

vydalo

vyhlášku města Kroměříže č. 3/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 21/1993, O chovu zvířat na území města Kroměříže

vydalo

vyhlášku města Kroměříže č. 4/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 23/1993, O udržování čistoty ve městě Kroměříži

vydalo

vyhlášku města Kroměříže č. 5/2005, kterou se vydává příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 23/2004, O místních poplatcích.

Sdílejte článek

Tisknout článek