Výpisy z usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 17.12.2004 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXIII. zasedání konaném 16. prosince 2004 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

 

 

schválilo

rozpočet města Kroměříže na rok 2005 ve struktuře dle jednotlivých seskupení položek rozpočtové skladby příjmů, výdajů a financování:

Příjmy 638724,7

Výdaje 669610,7

Financování -30886

 

 

schválilo

prodej domu č. pop. 20 v Kovářské ulici v Kroměříži včetně příslušenství se stavební parcelou č. 228 – objekt bydlení o výměře 477 m2 v k. ú. Kroměříž pro Z – FIN, a. s., Riegrovo náměstí 193, Kroměříž

 

schválilo

nabytí budovy Knihovny Kroměřížska č. pop. 3920 se stavební parcelou č. 6226/1 v k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí a pozemků parc. č. 3659/1, parc. č. 3659/2, parc. č. 3659/3 a 979/43, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Moravské náměstí 6, 601 70 Brno, Odloučené pracoviště Kroměříž, Husovo náměstí 535/21, Kroměříž.

Město Kroměříž využívá budovu z 80,23 %, a to pro zajišťování činnosti Knihovny Kroměřížska a pro výkon správních činností. V případě nabytí majetku bude stálý odolný úkryt v podzemní části budovy využíván pro krizové řízení města Kroměříže. V případě porušení této podmínky se zavazuje město Kroměříž odvést do státního rozpočtu částku rovnající se ceně takto nabytých nemovitostí v čase a místě obvyklé, stanovené znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu

 

schválilo

bezúplatný převod movitých věcí uvedených v inventurním seznamu ze dne 25. 11. 2004, z majetku města Kroměříže do vlastnictví Azylového domu pro muže, o. p. s. se sídlem Purkyňova 702, Kroměříž ke dni 1. 1. 2005. Movité věci budou sloužit k zajištění provozu pro poskytování sociálních služeb pro občany města Kroměříže

 

schválilo

bezúplatný převod movitých věcí uvedených v inventurním seznamu ze dne 15. 11. 2004, z majetku města Kroměříže do vlastnictví Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s., se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091 – 2 ke dni 1. 1. 2005. Movité věci budou sloužit k zajištění provozu při poskytování sociálních služeb pro občany města Kroměříže

 

schválilo

rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 (v tis. Kč):

 

na straně výdajů:

např.:

20,0 příspěvek domu kultury na ARSfilm

427,0 mateřské školy - provoz

40,0 ZŠ U Sýpek, elektrická pánev

56,0 MŠ Kollárova, elektrická fritéza

4,0 MŠ Kollárova, míchací a šlehací stroj

197,0 SmmK zateplení domů 3209, 3303, U Sýpek

330,0 SmmK úpravy domu 4091-2 pro pečovatelskou službu

160,0 SmmK PD Račín

267,0 SmmK parkoviště střediska poradenství ZTP Kojetínská 1551

1.862,0 SmmK zateplení domů Nitranská 4091-92

5.095,0 SmmK opravy v místních částech

800,0 SmmK oprava domů Račín

512,0 regenerace panelového sídliště Zachar II

20.042,0 Fond místních částí, odbor rozvoje města

8.468,0 Fond místních částí, odbor služeb

1.100,0 odpadové hospodářství

1.200,0 částečná úhrada nákladů MHD

70,0 veřejná zeleň, kácení a výsadba ZŠ Albertova

10,0 Hokejový klub Kroměříž na mezinárodní turnaje

 

c)

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách

 

příjmy celkem: 785.634,2

výdaje celkem: 889.832,2

financování: -104.198,0

 

vydalo

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 10/2003, příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družina a školních klubů

 

vydalo

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2004, o místních poplatcích

 

vzalo na vědomí

předložený dotazník k monitorování památky UNESCO v Kroměříži

 

udělilo

 

Pamětní medaili města Kroměříže:

a)

panu Petru Hudečkovi, bytem Kroměříž

b)

panu Igoru Henzélymu, bytem Kroměříž

c)

panu Marku Viliamsovi, bytem Kroměříž,

za 50 čestných dárcovství krve

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek