Výpisy z usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 12.11.2004 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXII. zasedání konaném 11. listopadu 2004 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválilo

zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č. pop. 387 včetně pozemku parc. st. č. 822 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2 v k. ú. Kroměříž na ulici Vejvanovského za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 2.000.000,- Kč Kč. Podmínkou účasti zájemce na výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 8. prosince 2004 a složení kauce ve výši 500.000,- Kč, která bude složena na účet města Kroměříže nejpozději do 14. prosince 2004. Uvedená kauce bude vrácena v plné výši až po uhrazení celé kupní ceny s tím, že uvedená kauce nebude vrácena kupujícímu, který doplatí částku do plné výše kupní ceny a jeho kauce mu bude započtena jako součást kupní ceny. Kauce ve výši 500.000,- Kč nebude vrácena zájemci o koupi této nemovitosti, který nedoplatí částku do celkové výše kupní ceny v uvedeném termínu splatnosti. Celá kupní cena musí být kupujícím uhrazena nejpozději do 28. února 2005 na účet města Kroměříže s tím, že mimo částky 500.000,- Kč povinné kauce bude provedena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo po vložení vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě závazného příslibu peněžního ústavu o poskytnutí úvěru v příslušné výši po zřízení zástavního práva k této nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu, který úvěr poskytne. Pořadí zájemců se stanoví licitací o výši kupní ceny s krokem á 50.000,- Kč. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemní smlouvy k této nemovitosti. Podmínkou prodeje je zachování provozu veřejných WC v daném objektu nebo nejbližším okolí po dobu nejméně deseti let

 

vydalo

Obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2004 o vytváření a použití účelového fondu města Kroměříž v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 a další pro obce postižené záplavami a o postupu při poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou a Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Kroměříže

 

schválilo

a)

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov poškozených záplavami v červenci 1997 v celkové výši 290.000,- Kč

b)

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov (nezaplavení) v celkové výši 730.000,- Kč

c)

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy jejich obytných budov (nad 100.000,- Kč) v celkové výši 605.000,- Kč

 

 

 

schválilo

půjčky vlastníkům objektů na území města Kroměříže z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení městu Kroměříž v roce 2004 v celkové výši 1.005.000,- Kč

 

schválilo

rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na straně výdajů, např.

(v tis. Kč):

159,7 výsadba melioračních dřevin

53,0 TJ Sokol Kroměříž na přístavbu skladu kulis

35,0 program prevence kriminality

 

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách:

příjmy celkem: 769.955,8

výdaje celkem: 874.153,8

financování: -104.198,0

 

schválilo

návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2005 ke zveřejnění ve struktuře dle jednotlivých seskupení položek rozpočtové skladby příjmů, výdajů a financování

 

schválilo

rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2006 – 2007 ve struktuře dle jednotlivých seskupení položek rozpočtové skladby příjmů, výdajů a financování

 

schválilo

 

na základě doporučení Rady města Kroměříže Program regenerace pro rok 2005 a schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2004 – 2007

 

schválilo

realizaci projektu Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová MHD v Kroměříži včetně financování podílu Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek