Výpisy z usnesení XLIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. října 2006

| 20.10.2006 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XLIII. zasedání konaném 19. října 2006 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

schválilo

směnu budovy č. pop. 1552 – Malý Val, Kroměříž na stav. parc. č. 277/1, budovy bez čísla popisného na stav. parc. č. 277/1, část pozemku stav. parc. č. 277/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2.073 m² z majetku města Kroměříže za budovu č. pop. 3191 na ul. 1. máje, Kroměříž na stav. parc. č. 587/2 z majetku pana Jaroslava Zbranka. Pan Jaroslav Zbranek doplatí rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí ve výši 2.800.000,- Kč

schválilo

rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 (v tis. Kč)

na straně výdajů:

např.:

510,0 bezbariérový přístup kino Nadsklepí

238,0 rekonstrukce vozovky Trávnické Zahrádky

233,0 chodníky Zlámanka

835,0 chodníky Těšnovice

810,0 vjezdy Těšnovice

1.682,0 vjezdy Hradisko

605,0 vjezdy Miňůvky

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách:

příjmy celkem: 894.386,2

výdaje celkem: 924.117,5

saldo příjmů a výdajů: - 29.731,3

financování: 29.731,3

schválilo

návrh zadání pro vypracování změny č. 1 územního plánu města Kroměříže

schválilo

1.

pořízení změny č. 2 územního plánu města Kroměříže, která bude zahrnovat vymezení území pro těžbu štěrkopísku v lokalitě k. ú. Bílany

2.

pořízení změny č. 3 územního plánu města Kroměříže, která bude zahrnovat:

a)

změnu funkčního využití plochy pozemku parc. č. 1041 v k. ú. Hradisko ze zemědělského půdního fondu na plochy technického vybavení – zařízení spojů (TV6),

b)

změnu funkčního využití plochy pozemků parc. č. 1038, 1039 a 1040 v k. ú. Hradisko ze zemědělského půdního fondu na plochy technického vybavení (TV) za účelem připojení telekomunikační stavby

c)

změnu funkčního využití plochy pozemku parc. č. 184 v k. ú. Trávník ze zemědělského půdního fondu na plochy venkovského bydlení

d)

změnu funkčního využití plochy pozemků parc. č. 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/17, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 v k. ú. Kotojedy ze zemědělského půdního fondu na plochy venkovského bydlení

e)

změnu funkčního využití plochy V5 tvořené pozemky parc. č. 667/4, 667/5 (část pozemku ze smíšných ploch obchodu a služeb), parc. č. 667/79 (část pozemku ze smíšených ploch obchodu a služeb), parc. č. 675 a části pozemků parc. č. 667/32, parc. č. 667/33, 676/7 v k. ú. Vážany u Kroměříže ze smíšených ploch výroby a služeb na plochy venkovského bydlení

f)

změnu funkčního využití plochy pozemků parc. č. 1397/5, 1397/6, 1397/7 a parc. č. 1397/8 v k. ú. Kroměříž z ploch užitkové zeleně – sady, zahrady, na plochy venkovského bydlení

g)

změnu funkčního využití plochy pozemků parc. č. 2274/3, 2274/15, 2274/18, 2274/19, 2274/20, 2274/32, 3297/15, 3297/16, 3297/23, 7251, 7252, 7253/1, 7253/2 a parc. č. 7253/3 v k. ú. Kroměříž z ploch venkovského bydlení a z ploch železnice na plochy průmyslové výroby

h)

změnu funkčního využití plochy pozemků parc. č. 1104/51, 1104/52, 1104/62, 1104/63 a parc.č . 1104/51 v k. ú. Kroměříž z ploch rekreace a sportu na smíšené plochy obchodu a služeb

neschválilo

převedení nákladní dopravy z ulice Stavbařů na ulici Polní s tím, že zůstává v platnosti stávající dopravní značení, včetně omezení rychlosti

vydalo

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 4/2006, kterou se vydává příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 3/2004, o místních poplatcích

(výše poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu pro občany se nemění)

Sdílejte článek

Tisknout článek