Výpisy z usnesení 51. schůze RMK z 15. 7. 2004

| 16.07.2004 |

Rada města Kroměříže na své 51. schůzi konané 15. července 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

návrh rekonstrukce zeleně před Husovým sborem a na ul. 1. máje a návrh sadových úprav před kinem Nadsklepí v Kroměříži

 

vydala

nařízení města Kroměříže č. 4/2004 o vymezení úseku silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Silnice na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam zjištěný dlouholetou zkušeností Správy a údržby silnic Kroměřížska, s. r. o. vykonávat zimní údržbu jsou tyto:

Evidenční číslo silnice Pasportní km

Od - do Úsek od - do Délka km

II/428 18,451 - 20,914 Slížany - Troubky 2,463

II/429 18,999 - 23,120 Koryčany - hr. okr. HO 4,121

II/433 39,671 - 41,081 xI/50 - Střílky 1,410

III/36726 0,000 - 1,475 Hradisko – Měrůtky 1,475

III/42814 0,000 - 1,329 Prasklice - příjezdná 1,329

III/42816 0,000 - 0,193 Zborovice - příjezdná 0,193

III/42819 0,000 - 3,651 Bunč - Kostelany 3,651

III/4324 0,000 - 0,956 Hulín - Pravčice 0,956

III/43210 0,000 - 2,513 Břest - Žalkovice 2,513

III/43216 0,000 - 0,737 Sobělice 0,737

III/42816 1,260 - 3,221 Popovice – Zlobice 1,961

III/43223 0,000 - 2,408 Šelešovice -Rataje 2,408

III/43225 0,000 - 0,691 Skržice 0,691

III/43336 0,000 - 0,446 Uhřice - příjezdná 0,446

III/43337 0,000 - 0,148 Morkovice - příjezdná 0,148

CELKEM km 24,502

Sumář:

I. třídy - km

II. třídy 7,994 km

III. třídy 16,508 km

celkem 24,502 km

 

uložila

Správě a údržbě silnic Kroměřížska, s. r. o. v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a § 42 odst. 1 písm. d/ vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění obnovit, případně osadit dopravní značky v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o provozu na pozemních komunikacích). Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., jako správce komunikací je povinna upozornit všechny uživatele silnic na úseky, kde nebude údržba prováděna. Tímto nařízením se ruší nařízení města Kroměříže č. 2/2003 ze dne 5. 8. 2003. Toto nařízení města Kroměříže nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení

 

 

 

 

schválila

1.

účast města Kroměříže jako partnera společnosti KTS, s. r. o., v projektu Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová MHD v Kroměříži

2.

zařazení elektronického odbavovacího systému do projektu Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová MHD v Kroměříži s termínem spuštění k 1. červenci 2006

3.

zpracování potřebné dokumentace – Studie proveditelnosti, Matice logických vazeb a Analýzy nákladů a přínosů společností 4Euro Partners, s. r. o.

 

schválila

záměr vybudování dětského hřiště v lokalitě ulic Třasoňova – Talichova v roce 2005

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro TJ Slavia Kroměříž na start na republikových turnajích tělesně postižených sportovců ve stolním tenisu

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro VV OTS ČSTV Kroměříž na setkání vodáků „Kanoe den“

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro TJ Slavia Kroměříž na účast oddílu juda na mezinárodním turnaji žákovských družstev ve Švýcarsku

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro Sbor dobrovolných hasičů Trávník na výtisk brožury k 60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trávníku

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro občanské sdružení Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Kroměříž na projekt prevence agresivity a šikany Bezpečná třída

 

odvolala

MgA. Miroslava Šišku, ředitele Konzervatoře J. P. Vejvanovského z členství v kulturní komisi Rady města Kroměříže

jmenovala

Mgr. Věru Kroftovou, Mgr. Lenku Krybusovou a Vladimíru Hlavinkovou členkami kulturní komise Rady města Kroměříže

 

schválila

návrh kulturní komise Rady města Kroměříže na osazení dvou popisných smaltovaných tabulek na Kozánkův dům a na kino Nadsklepí

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek