Výpisy z usnesení 34. schůze Rady města Kroměříže

| 12.12.2003 |

Rada města Kroměříže na své 34. schůzi konané 11. prosince 2003 mimo jiné projednala tyto záležitosti:

 

 

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži pro firmu Maso Morava, s. r. o. na dobu do 31. 12. 2008 za účelem provozování prodejny masa, uzenin a doplňkového potravinářského sortimentu

 

 

schválila

uzavření smlouvy o užívání pozemku parc. č. 383/1 v k. ú. Miňůvky o výměře 2.311 m2 pro Moravský rybářský svaz, místní organizaci Kroměříž za účelem zajištění provozu rybí líhně a výroby rybích násad, na dobu neurčitou - bezplatně

 

 

souhlasila

jako zástupce vlastníka dotčených pozemků parc. č. 978/1, 978/10, 979/2 a 1001/32 v k. ú. Kroměříž s provedením stavby zpevněných ploch v rámci rekonstrukce restaurace Slovan na Slovanském náměstí v Kroměříži včetně uložení nových přípojek pro tento objekt a s provedením zavěšeného zastřešení u vstupu, které bude zasahovat nad pozemek parc. č. 979/2, na náklady investora, kterým je I. S. Fond, spol. s r. o. se sídlem Malý Val 1586, Kroměříž

 

 

schválila

na základě žádosti vedoucí jeslí uzavření provozu jeslí Spáčilova 3240, Kroměříž ve dnech 22. – 23. 12. 2003 a v době vánočních prázdnin od 29. – 31. 12. 2003 z důvodu nezájmu rodičů o umístění dětí v tomto zařízení

 

 

schválila

uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám uzavřeným na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých se doba trvání smluv prodlužuje do 31. 12. 2006.

Dodatky ke smlouvám budou uzavřeny s následujícími obcemi:

Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Honětice, Kostelany, Lubná, Lutopecny, Nová Dědina, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Šelešovice, Troubky – Zdislavice, Vrbka, Zborovice, Zdounky, Zlobice.

 

 

schválila

účast Knihovny Kroměřížska na projektu CALIMERA

 

 

schválila

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených Paprsek, Vyškov

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek