Výpisy z usnesení 2. schůze Rady města Kroměříže konané 23. listopadu 2006

| 24.11.2006 |

Rada města Kroměříže na své 2. schůzi konané 23. listopadu 2006 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 126,4 m² v domě č. pop. 10 ve Zlámance ode dne 1. prosince 2006 na dobu určitou do 31. prosince 2011 za smluvní výši nájemného 3.000,- Kč ročně pro společnost Pivovar ZUBR, a. s. Přerov, Komenského 35, 751 52 Přerov za účelem provozování pohostinství

schválila

výpůjčku nebytových prostor místnosti č. 122 o výměře 11,7 m² a místnosti č. 123 o výměře 8,97 m² v přízemí domu č. pop. 1422 na Lutopecké ulici v Kroměříži ode dne 1. prosince 2006 na dobu neurčitou pro Knihovnu Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž

schválila

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2001 mezi Správou majetku města Kroměříže a Základní uměleckou školou Kroměříž, Jánská 31, 767 01 Kroměříž na pronájem domů č. pop. 27, 28, 29, 30 a 31 v Jánské ulici v Kroměříži a pozemků parc. č. 246, 247, 248, 249, 250, 14, 15, 16 a 17 v k. ú. Kroměříž v následujících bodech:

V bodě II.: Výše nájemného v letech 2007 a 2008 se sjednává na částku 19.333,- Kč

ročně.

V bodě III.: Tato nájemní smlouva se prodlužuje do 31. 12. 2008

schválila

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 8. 205 mezi městem Kroměříž a Billardovým klubem 92 Kroměříž, klubem kulečníkářů, zastoupeným předsedou Ing. Robertem Plačkem na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 170,72 m² v domě č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži v bodě V. následovně:

Tato nájemní smlouva se prodlužuje do 31. 12. 2021.

Ostatní body smlouvy se nemění

schválila

prodloužení smlouvy o výpůjčce radarového měřiče AD-9C v. č. 03/0011, v. č. senzoru 0253/01 pro Policii ČR s užitím pro okresní ředitelství Kroměříž na dobu pěti let, tj. do 31. prosince 2010

schválila

plán zimní údržby místních komunikací v Kroměříži a místních částech

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 pro Moravské madrigalisty na adventní koncert v Praze v kostele U Klimenta dne 2. prosince 2006

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže pro TJ Sokol Kroměříž na ubytování členů sokolského Vídeňského českého divadla dne 2. prosince 2006

doporučila

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007 ke zveřejnění na úřední desce

Sdílejte článek

Tisknout článek