Voda z hliniště neohrožuje okolí, úplně bez problémů ale není

| 15.06.2011 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice už má k dispozici výsledky monitoringu vody v laguně hliniště bývalé cihelny ve Vážanech. Z vyhodnocení sice vyplývá, že pata skládky narušena nebyla, ovšem kvůli zvýšené hladině vody v hliništi již neplní svou funkci drenážní systém skládky. Ten měl původně odvádět výluhové vody ven z tělesa skládky, avšak dnes přes něj voda do skládky naopak vniká, čímž se obnovil proces tvorby skládkových plynů. Rozbory také prokázaly výskyt nadlimitních hodnot některých látek. Přestože tyto látky dle zprávy neohrožují životní prostředí ani studny v okolí laguny, je třeba učinit taková opatření, která problematiku definitivně vyřeší.

Vzorky vody nechalo město odebrat v úterý 17. května na základě podnětu občanů Vážan a jejich odborné vyhodnocení provedla specializovaná firma Aecom. „Povrchová voda akumulovaná v těžebním prostoru cihelny překračuje hodnoty imisních standardů přípustného znečištění povrchových vod v parametrech bakteriologického znečištění, pH, CHSKCr, BSK5, hořčík, amonné ionty, dusičnany a sírany,“ píše se ve zprávě s konstatováním, že zvýšené koncentrace dusičnanů, amonných iontů, hořčíku a síranů mohou být důsledkem promývání skládkového tělesa SKO Zachar v důsledku zaplavení drenážního systému skládky vodou z nečerpaného těžebního prostoru. „V odebraném vzorku, stejně jako ve výluhových vodách SKO Zachar, nebyly zjištěny zvýšené obsahy toxických kovů, NEL a anionaktivních tenzidů (PAL). Zvýšené množství koliformních baktérií a zvýšení pH v mělké laguně je důsledkem oživení vody mikroorganismy a zvýšené intenzity přirozených fotosyntetických procesů v jarním mimořádně teplém období. Míru ovlivnění vod v laguně výluhovými vodami ze SKO Zachar a naopak vliv přirozených hydrochemických procesů na kvalitu důlních vod bude možno kvalifikovaně posoudit až na základě výsledků delšího monitoringu, realizovaného minimálně v kvartálních intervalech,“ uvádí dále zpráva, z níž také vyplývá, že naměřené hodnoty mají dlouhodobě setrvalou tendenci.

Na místě není ani panika obyvatel Vážan. „V konkrétních morfologických podmínkách a geologických poměrech může být migrací rizikových látek ze skládkových těles ovlivněna pouze kvalita vody akumulované v laguně cihelny. Možné šíření výluhových vod ze prostoru SKO Zachar (severním směrem k vrtu HV 3 a do bezodtoké laguny v těžebním prostoru) nemá zásadní vliv na ohrožení kvality podzemních vod a neohrožuje domovní studny.“

Situace v lokalitě vážanského hliniště a přilehlé skládky každopádně není standardní a radnice je připravena ji řešit. Prvním krokem by mělo být utěsnění drenážního systému a hned poté i radnicí avízované zpevnění svahu skládky chránící stěnu před případným mechanickým poškozením hladinou laguny. „Naší prioritou je řešení problému, který se táhne už více než deset let. Bohužel některé, byť zřejmě dobře míněné občanské iniciativy našemu záměru spíše škodí. Například nedávná kampaň s lebkami sice zřejmě přitáhla pozornost médií, nicméně zhatila veškerá dosavadní jednání s majitelem pozemků, bez jehož souhlasu žádné opatření město nemůže uskutečnit. Proto apeluji na všechny občany, aby zbytečně nejitřili už tak dost vyhrocenou atmosféru,“ žádá občany starostka Daniela Hebnarová. Ve snaze zlepšit komunikaci a zamezit zbytečnému šíření nepodložených zpráv již také radnice převedla do digitální podoby většinu dostupných dokumentů týkajících se problematiky vážanského hliniště. Obsáhlá dokumentace je zveřejněna na webových stránkách města v odkazu Kauza Vážany - www.mesto-kromeriz.cz/vazany.asp.

Sdílejte článek

Tisknout článek