Upřesněný návrh programu XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. prosince 2005

| 09.12.2005 |

Upřesněný návrh programu XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. prosince 2005:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej objektu na pozemku parc. st. č. 7269 v k. ú. Kroměříž v bývalém areálu

Žižkových kasáren

2/2 Prodej nemovitostí v ulici Na Kopečku

2/3 Prodej pozemku parc. č. 1468/1 v k. ú. Kroměříž

2/4 Prodej nemovitostí objektu „Lazaret“ v Kroměříži

2/5 Prodej nemovitosti č. pop. 387 včetně pozemku parc. st. č. 822 v k. ú. Kroměříž

na Vejvanovského ulici

2/6 Prodej části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž v ulici Bílanská pro

pro společnosti VAPE, s. r. o.

2/7 Prodej pozemků na Riegrově náměstí manželům Nakládalovým

2/8 Prodej a směna pozemků v k. ú. Kroměříž v ulici Čelakovského manželům

Přikrylovým

2/9 Prodej pozemku parc. č. 239 v k. ú. Miňůvky pro manžele Nevyjelovy

2/10 Prodej pozemků parc. č. 267/2 a 269 v k. ú. Bílany pro p. J. Hánošovou

2/11 Prodej pozemku parc. č. 223 v k. ú. Hradisko pro manžele Netušilovy

2/12 Prodej pozemků parc. č. 3382/4 a 3382/6 v k. ú. Kroměříž na Komenského nám.

2/13 Prodej pozemku parc. č. 604/320 v k. ú. Kroměříž v ulici Sadová pro manžele

Novobilské

2/14 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž pro

manžele Pomajbíkovy

2/15 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 704/4 a 704/5 v k. ú. Vážany

u Kroměříže pro paní Suchánkovou

2/16 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 264 v k. ú. Těšnovice pro paní

Simonu Schindlerovou

2/17 Zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 112 na Velkém náměstí v Kroměříži

2/18 Zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 84 ve Vodní ul. v Kroměříži

2/19 Zveřejnění záměru prodeje majetku města Kroměříže v k. ú. Kroměříž

v areálu Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

2/20 Nabytí pozemků pod městskými hradbami do majetku města Kroměříže

2/21 Nabytí pozemku parc. č. 1539/5 v k. ú. Kroměříž z majetku Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových

2/22 Nabytí komunikací, veřejného osvětlení a pozemků – prodloužení ulice

J. Obadala do majetku města Kroměříže

2/23 Nabytí komunikací, veřejného osvětlení a pozemků – prodloužení ulice Strážná

do majetku města Kroměříže

2/24 Nabytí komunikací, veřejného osvětlení a pozemků – prodloužení ulice Skalky

a Vinohrádky do majetku města Kroměříže

2/25 Věcné břemeno na pozemek parc. č. 437/3 v k. ú,. Trávník pro manžele

Kuchařovy

2/26 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Český Telecom, a. s.

a městem Kroměříž

2/27 Poskytnutí půjček dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 na opravy

obytných budov

2/28 Zrušení usnesení č. II. ze IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

konaného 6. 3. 2003 (Prodej pro prodej nemovitostí z majetku města

Kroměříže)

2/29 Zrušení usnesení č. IX. z XXIII. zasedání ZMK, bezúplatné nabytí Knihovny

Kroměřížska z vlastnictví státu

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2005

3/2 Schválení rozpočtu města Kroměříže na rok 2006

3/3 Přijetí investičního úvěru na dostavbu a rekonstrukci Domu kultury Kroměříž

3/4 Přijetí investičního úvěru na invest. akce na komunikace, parkoviště, chodníky

3/5 Rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2007 a 2008

4. Různé

4/1 Projekt Regenerace sídliště Zachar I.

4/2 Dodatek č. 3 ke zřizovacím listinám Mateřských škol Kroměříž, Malý Val 1549,

Štěchovice 1361, Postoupky 78, Osvoboditelů 60

4/3 Zápis z 20. jednání kontrolního výboru ZMK a hlavní úkoly kontrolního výboru

ZMK na další období

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek