Upřesněný návrh programu XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. listopadu 2005

| 04.11.2005 |

Upřesněný návrh programu XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. listopadu 2005:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej domu č. pop. 1551 na náměstí Míru v Kroměříži

2/2 Prodej objektu na pozemku parc. st. č. 7269 v k. ú. Kroměříž v bývalém

areálu Žižkových kasáren

2/3 Prodej pozemku parc. č. 1468/1 v k. ú. Kroměříž

2/4 Prodej domu č. pop. 658, Kollárova ulice v Kroměříži

2/5 Prodej pozemku parc. č. 48 v k. ú. Drahlov pro manžele Meitnerovy

a pro pana Dvořáka

2/6 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z konkurzní podstaty úpadce Agrostav, a. s.

Kroměříž

2/7 Nabytí pozemků parc. č. 890/76 a parc. č. 890/81 v k. ú. Kroměříž,

lokalita Pekelce do vlastnictví města Kroměříže

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko

pro pana Poláška

2/9 Darovací smlouva č. 51836 1844 mezi ČR – Ministerstvem obrany

a městem Kroměříž

2/10 Poskytnutí půjček dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997, v jejím pozdějším

znění, na opravy obytných budov – zrušení usnesení

2/11 Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v ulici Na Kopečku v Kroměříži

2/12 Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí objektu „Lazaret“ v Kroměříži

2/13 Zveřejnění záměru prodeje domu s č. pop. 84 ve Vodní ulici v Kroměříži

2/14 Převod movitého majetku pro TJ Sokol, Kroměříž

2/15 Převod movitého majetku pro Azylový dům pro muže, Kroměříž

2/16 Převod Církevní základní školy na Arcibiskupství olomoucké

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2005

3/2 Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2006

4. Různé

4/1 Udělení zlatého Kroměřížského tolaru Knihovně Kroměřížska

18.00 hod – přizvána ředitelka Knihovny Kroměřížska

4/2 Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2006. Aktualizace Programu

regenerace MPR Kroměříž

4/3 Úpravy časů světelné signalizace na území města Kroměříže

4/4 Návrh na pojmenování prostoru náměstí v areálu bývalého vojenského

nástupiště nádvoří bývalých Žižkových kasáren v Kroměříži

4/5 „Rekonstrukce KD Kroměříž“

4/6 Projekt „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Kroměříži“

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek