Upřesněný návrh programu XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. prosince 2009

| 11.12.2009 |

Upřesněný návrh programu XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. prosince 2009:

1. Zahájení

16.15 hod – ocenění dárce krve

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Nabytí pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/2 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1207/1 a 1434/2 v k. ú. Zlámanka pro paní Michaelu Daňkovou

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1701 v k. ú. Kroměříž pro manžele Martu a Miroslava Horákovy

2/4 Zřízení věcných břemen

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 1441/5 v k. ú. Kroměříž

2/6 Žádost manželů Janovských o odkoupení nebytových prostor v domě č. pop. 3161

na Tovačovského ulici v Kroměříži

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotací pro neziskový sektor – I. výzva rok 2010

3/2 Projektový záměr pro Grantový projekt financovaný v rámci výzvy globálního grantu GG 4.1 Smart Administration

3/3 Aktualizace Programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008 – 2012 –

doplnění

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2009

3/5 Rozpočet města Kroměříže na rok 2010

3/6 Rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2011 až 2014

3/7 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 4/2009

3/8 Řešení finanční situace TJ SLAVIA Kroměříž

3/9 Návrh na vyřazení majetku mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž

4. Různé

4/1 Změna územního plánu města Kroměříže

4/2 Vydání změny č. 4 územního plánu města Kroměříže

4/3 Jmenování pana Marka Šindlera členem správní rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s.

4/4 Zápis z 12. jednání kontrolního výboru ZMK

4/5 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže p. Vladimíru Bajerovi za 50

dárcovství krve

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek