Upřesněný návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. listopadu 2009

| 13.11.2009 |

Upřesněný návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. listopadu 2009:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 1441/5 v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 198/1 a parc.

č. 198/3 v k. ú. Těšnovice

2/2 Prodej pozemků v areálu ZVÚ Kroměříž

2/3 Prodej pozemků pod objektem vodojemu Barbořina pro VAK Kroměříž, a. s.

2/4 Prodej pozemku parc. st. č. 2347/1 v k. ú. Kroměříž pro Ing. Vladimíra Vařeku

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro Josefa Jarku

2/6 Zrušení předkupního práva na pozemky v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o.

2/7 Nabytí id. 5/45 pozemků parc. st. č. 4430/4 a parc. č. 929/10 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/8 Prodej bytových jednotek a nebytových prostor v domě č. p. 3270 na Talichově ulici v Kroměříži

2/9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Kroměříž pro manžele Lenku a RNDr. Martina Novákovy

2/10 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/293 v k. ú. Kroměříž pro MUDr. Tomáše Třasoně

2/11 Zrušení usnesení č. IV. z XII. zasedání ZMK ze dne 15. 11. 2007 (bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Postoupky z majetku Pozemkového fondu)

2/12 Zřízení věcných břemen

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2009

3/2 Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2010

3/3 Společný projekt Knihovny Kroměřížska a knihovny v Ružomberoku (SR)

3/4 Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – TJ Těšnovice

3/5 Změna pravidel pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Kroměříže

3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2009

4. Různé

4/1 Informace NPÚ o přípravě harmonogramu obnovy záhrad

4/2 Upřesnění názvu mikroprojektu „Česko - slovenský most mezi památkami

UNESCO“

4/3 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu Milanu Minaříkovi za 50

dárcovství krve

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek