Upřesněný návrh programu XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. září 2009

| 04.09.2009 |

Upřesněný návrh programu XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. září 2009:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Kroměříž na ul. Havlíčkova pro

manžele Anežku a Rudolfa Drábkovy

2/2 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž za plaveckým bazénem mezi společnosti

Tenishal s. r. o. a městem Kroměříž

2/3 Prodej pozemků parc. č. 228/10, 228/12, 228/13, 228/14, 228/16, 228/17

v k. ú. Těšnovice pro pana Petra Zedníka

2/4 Prodej částí pozemku parc. č. 625/66 v k. ú. Kroměříž pro společnost

KAMAX – METAL s. r. o.

2/5 Prodej pozemků parc. č. 634/1, 634/2, 634/3 vše v k. ú. Kroměříž na

ul. Havlíčkova

2/6 Nabytí pozemku parc. č. 1417 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových

2/7 Nabytí id. 1/96 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví paní Olgy Jandlové

2/8 Nabídka k odkupu pozemků parc. č. 4667a 4671 v k. ú. Kroměříž

2/9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3096/2 v k. ú. Kroměříž

ul. Resslova

2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2705/11 v k. ú. Kroměříž pro

paní Šárku Procházkovou

2/11 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1001/34 v k. ú. Kroměříž pro

paní Vladimíru Galovičovou

2/12 Zrušení usnesení bodu XV. z XXVII. ZMK a zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1441/5 v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 198/1 a 198/3

v k. ú. Těšnovice

2/13 Zrušení usnesení bodu XVI. z XXVII. ZMK a zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1138/1, 1138/74 a 1138/76 v k. ú. Bařice

2/14 Nabytí 1/28 pozemku v k. ú. Kroměříž z vlastnictví p. Marie Navrátilové

a 1/28 pozemku z vlastnictví paní Jaroslavy Sigmundové (parc. č. 4679)

2/15 Nabytí pozemku parc. č. 145/54 – ostatní plocha včetně chodníku

(Dřevostavba s. r. o., Kotojedy 56)

2/16 Zřízení věcných břemen

2/17 Žádost o vrácení budovy č. pop. 3880 na st. parcele 5335 v k. ú. Kroměříž

-2-

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační č. 159/396 – 03 ze dne 12. 11. 2003

3/2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační č. 177/396 – 04 ze dne 25. 6. 2004

3/3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační č. 186/396 – 04 ze dne 21. 3. 2005

3/4 Dofinancování projektu – budova 1. máje č. p. 3191

3/5 Návrh na výmaz z obchodního rejstříku – Dům kultury v Kroměříži

3/6 Vysokovodní stání plavidel rekreační plavby v Kroměříži – převzetí investorství stavby městem Kroměříž

3/7 Žádost p. Antonína Seiberta o finanční pomoc při opravě nemovitosti

3/8 Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2008 včetně výsledku přezkoumání hospodaření

3/9 Dotační programy města Kroměříže pro rok 2010

3/10 Přeshraniční spolupráce SR – ČR, dotace na podporu kulturních akcí v roce 2010

3/11 Společný projekt Knihovny Kroměřížska a knihovny v Ružomberoku (SR)

3/12 Plnění rozpočtu města Kroměříže na rok 2009

3/13 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže

4. Různé

4/1 Změna územního plánu města Kroměříže

4/2 Zadání změny č. 5 územního plánu města Kroměříže

4/3 Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž

4/4 Udělení Pamětní medaile měst Kroměříže p. Bohumilu Hlavinkovi

a p. Miroslavu Tereškovi za 50 dárcovství krve

4/5 Petice o koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území města Kroměříže

4/6 Změny ve volených orgánech města Kroměříže

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek